pdf NEW - NWMB Allocation Policy for Commercial Marine Fisheries 2012 INUKTITUT (751 KB)

Tamaat Takulugu

NWMB kut Tuniokqiyutikhain attuagaat Mannilioqlutik Tagioqmit Eqlukheoqtukhan  (Tunioqqaiyuhiita Attuagain) Ehoaqhagaohimayuk takuinagialiknik pitquhiilu takunagialiit qannuq manniluioqtukhan ekqalukhiognitkun tuniyauvagiangit Nunavuumi ekalukheoniaqqata tagionilu Nunavuup helataaniitunun . Tunioqkaiyuhii Attugaghain illuaqhaivaktun opuktaunginagiakublugin tuguhevakubluginlu piyagiaqaqtamingnik. 2007min pigiaqhutik taja Nunavut heviliqtioliqtuq Kanatami Eqaluliqinikmun Attuaagalioqnitkun. Tuggaagahuagan Tuniotqainiop Attuaggaa immaituq:

“illuaqhailutik ekayuqatigilugin, nakkuujumik engilgattiaqtaaqtumik atuglutik maniliogutaukublugin ekalukhegniit, maliklugin atugpallanghimmaitumik eqalukheoqpuglutik, ekayuqpuglugin Nuanvuumi eqalukheoqpuktun, tahupkuatlu pittagiyauyuqhan atugtautiaglutik Nunavummiutnut.”

Tahumna Tunioqqaiyutaat Attugakhak atugtaulimaittug manilioginblutik eqalukheoqpuktunnun aheenutlu eqlungnun taiyaungitut, hogmi eqalukpiitlu taimaitauyun.

 Ellauyumayun Nunavuumi Mannilioqlutik Eqalukheoqtukhan Tuniyaunii

Tuhaqtitivaktun on June 12th 2015ngutivlugu tapkuaat Nunavutmi  Uumayuligiyigyuat Katimayii (NWMB) tuyuqvionginagialiit piyumayunun algaagumum maniliolutik eqalukheogumayunun Akkukittumi nuttagnait (tagiop attaaniiyuktun) tahamaniis NAFO kun Aviktauviani 0Ami 0Bmilu kingguqpailu illuanniitut Nunataqgutaup, atuglugin NWMB kut Tunioqkaiyuhiita Attuagangit Maniliogutauyun Tagioqmiotan Eqaluit (Tunioqkaiyuhiita Attuagain).

Eqkatauyumayuq tunioqailiqata eqlukhegutinik maniliogutikhanik, tamna piyumayuqIn “Piyumayun Titiqaanik Manilioqlutik Eqlukheoqtukhan Piymayutimik Piiyagialiit ” (Piyumayuti Titigaq), uqaqhimayunik naamalutik “(Aaulutiniginiagaan, Huligiyukhan,
Ekayuutikhan Haavaktunun Kitkun Nungminiqagiangita Kinguvaagiyauyumaaqtunlu
”  NWMB kut Tuhqtilugin. Tamna Piyumayun Titigaan, Kanugiheqniagniilu atqutii titigaqhimayun taffuman Piyumayun Tunioqkaqtauniita Atuagainiitut. Taquyauniaqqan tunioqkailiqkata algaagunun talimanun atugtuqhanik  (2016/17 min 2020/2021 mun eqalukheoqnautivlugu ), tamna Piyumajutiop Titigagvia Kanogiheogumaaqtuniklu Titiqqan inuup agyaglunioq titigaqvianun tuniyukhaa, ovaluunniit titiqaliqiyitigun agyuqtauluni ovalu ova titigagvikkun, oblu ehulitqaagtinagu July 27th 2015 ngliqkan. Piyumajutiit taffuma obluup ongataani tikitut takuyaulimaitun. Tuniyauyun piyumayutiin auluqtitaunginagialiit hutkayutkun qagitauyutkunlu, taimailuoqtaagtun kihimi titigaqvianut tuhaqtitaugumik hevayautitkun NWMB kunnut – hevungiqlugu okuagviata oblua – naonaiqhilutik tamna auluqtitaan naamayuq tikitkaluagianga taikunga titigaqviannun. Attugpuktatik naahaohiqhuivlutik piyumajutiit kamagiyauvaktun Piyumayut Attuagain pivlugu,NWMB kun kamuttiaqtumik naahaohiqtuvaktun tamainik piyumayutinik, talvangat kitut ehumagiyauyagiaqaqtun naonaiyuqtauvlutik ehomaliogilikhutiklu.

Tuhuffaagumaguvik pivlugu NWMB kun Piyumayun Attuaganganik, ovalu titigaqvikhainik piyomaguvi ovalu Piyumayun Titigaqvianik ovunga oppainagialik NWMB kut qagihaoyaanut (www.nwmb.com) ovaluunniit oqaqvigilugin NWMB kuni okunaniittut:

NUNAVUUMI UUMAYULIGIYIGYAT KATIMAYII

3 miituq Nuttinga, Ikaluktuutiak Upqutaa

P.O. Box 1379, Iqaluit, NU, X0A 0H0

Hevayaun: 867-975-7300

Hukkayuq: 1-888-421-9832

E-Mail: 

 

Atugpagain NWMB kun Nunavuumi Eqaluikheoktun Tagioqmiotanik Manilioghutik

Elluani Nunavuup NunataagutaaniIn (NSA)

 “Elitaqhigamik tapkuat Gavamaoyun kamuttiagtukahogamik nigyutinik aulutitlutik, taja NWMB kun kamaluaqtukhan nigyutiit kamagiyautivlugin Nunavuup Nunataagutaata  elluaniitunik kamayukhan kitkun attugpagiangit nigyutinik kamavakhutiklu maligaliohimayun atugtautiaqublugin “Angigutiguagmi” taimaatun tiitigaqhimayuq maliklugu.”

Pivlugit maniluoqlutik eqlukheoktukhan tagioqmiotanik, NWMB kun angiyumik ehumalioqtaaqtun tagioqmiitut pivlugin NSAp nunaata illuaniitunik – tapkuatli tagiot aqtuayun Nunavuumun taavungalu 12-milesnik takitigiyumun tikitpuktun Kanataup Kiglingata tagioqmi titigalik (NLCA, Article 3)mi. Tapkuat ehumaliogivaktun piqqatigivlugu Ministernguyuq Eqalungnut Tagionutlu, atugialiit pitquyainik NLCA miittunik, piyunnuqtitauyun immaatun:

 • Attuliqtillugin, ehuaqhuqlugin, ongavakluginluuniit angutauyukhan kafionigit (TAH)nguyuq ovaluu nniit angunahuaqniit illuani (NLCA S 5.6.16)nguyuq;
 • Ehuaqhailutik kitkun tuniyauyukhaogiangita eqalukheoqtukhan manilioqlutik namikiaq TAHkun illuaniitunik (NLCA S 5.6.31)miittut; ovaluttauq
 • Atuliqtilugin, ehuaqhuglugin, ongavakluginluuniit haviktaittut kigligivagain, – hupkuat qanugitunik atugpagiangit hanagutinik kannugiligaangatlu hela aulaqpagiakhaita (NLCA S 5.6.48)miittut.

Helataani Nunavuup Nunataagutaata

Pivlugin tagioqmin maniluoqhutik eqalukheotun, NWMB kun tuhuqtititqaivaktun pitquyamingnik nunanguaqmi tiitiqhimayun ovani Zone I – aktuayun tapkuat tagiot Qiqiktaaluup Kangiqhuani, Davis Strait milu tagiomun taaavunga Nunupta Kiglianit, atugialiit Kanataup piyunaqtainik tahumna tagioq taiyauhimmangitpat aheenun nunataagutinun. Oqquani titigaqhimayuq nunaguami Zone II –tapkuat tagiot James Bay, Hudson Bay, Hudson Strait lu illaungittun NSA mi aheenutlu nunataagniqnun (NLCA S 1.1.1)miituq. Tapkuat tuhaumutkaiyuhii atugialiit maliktauyukhanik NLCA miitunik talvalu immaatun piyunnuqtun:

 • Tuhaumutkaivuklutik atugiaqaqtainik Gavamatkun atugtauyukhanik ehuaqhailiqqata mianigiyauyutikhainik nigyutinun ongataaniitunik tagiongita NSA kun ovaniitutut (NLCA S 15.3.4)mi;
 • Tuhaumutkaivaklutik tuhuqtauyumayunik pivlugin nigyutin mianigiyautikhain Gavamaningaaqtun aktugtauyaangita iniunan angunahuaguhii opagunaqniilu tagionut illuaniitunun NSA kut angigutaani (NLCA S 15.3.4)miitutq;
 • Tuhaumutkaivaklutik tiliogivaklutiklu Gavamutkunnik pivlugin Gavamauyun qamagiyagiakaktangit kamagiyaugaluagiata (i) illitagilugit atunnugmata amniloqpuktunun qanttuuiqatigiiktun kiglianiittun NSA kunnut tagioqmiotan pivluginto, ovalutauq (ii) ehumagiyautiaqpuglutik ehuaqhailigumik tuniyaqhanik manilioqlutik eqalukheoqtukhan ooma illuanniitutto Zones I mi II milu (NLCA S 15.3.7)miittuq; ovattauq
 • Tuhaumutkailutik pitquyivaklutiklu pivlugin tagiot illuanniitut NSA mi, nalliitlu Gavamauyut kamayukhaongmata tapkuninga tagionik (NLCA S 15.4.1)miitut.

Tuhuqvigitqaaqhunigin NWMB kut aheetlu, Ministernguyuq Eqalungnut Tagionutlu ehumalioqppuktug aviktughimaniita anguyauyukhanginik tagioqmi ongahiktimiotanuik. NWMB kun talvangat pitquyiliqpun illitkuungayunik maniliuqlutik eqalukheoqtukhanik Nunavuumiotanun. Taimailioyuktun atughugin Gavamaoyun angigutainit 2004mi Attugakhaq Ehuaqhaitivlugin Mianigiyauyutikhainik Eqaliaqtugtut Kanatuo Atlantic Higyaani-talva ehumaliogauyun mianigiyauyutikhan eqalukheoqtunun atugumayun nunnaata qanigiyaanin kamagiyaovaklutik.

Maligat Tukitaagutiin NWMB kut Tunioqqailiagaangamik Nunavuumi Manilioqlutik Eqalukheoqtun

Eqatauyun aulattiyutini NLCA min Article 5 (NLCA S 5.1.2 and 5.1.5)nguyuq maliktauyagialingnilu NLCAmiot tuniqkaiyuhii maniliogutikhannun NSA kut atugtut(NLCA S 5.6.31, 5.6.38 to 5.6.40, umma 5.6.45 to 5.6.47) atughugin talva immaatun ehoaqhagauhimayun, attugauvaktun NWMB kunnut tunioqkailigaangamik manilioqlutik eqalukheoqtukhanun:

 1. Happumiyaukublugin qanugingitut tagioqmiotan nunatlu atugpagain mianighivaklutik kamuttiaqtumik nigyutiliqivaklutik, nukkuuyumik aulutiyiulutik maniliogutauvaknii, innuhiqnun aktuanii illitquhituqaqniklu atuinagiangita Nunavummiut, maana atugtauvaktut hevunigmilu atugtauyumaat kinguvaaptingnut (NLCA S 5.1.5(c)miitut);
 2. Eqlukheqpugniit attumagiktun amigaitunun eqalukheotauvaktut mianigiyautiagialik eyiqhimmaitumik, taquqhautiagluni kiovagunnaqlutiklu nakkuuyumik engilgaqublugu ekayuqtauyagiangita Nunavummiut tamagaalukmik;
 3. Hatqigiaqaliktut eqalukheoqniit qilluktuhimangitumik, tapkuat tagioqmi tahiqnilu eqlukheoqpuktun nallimugiikublugit, pilu nanalioyut atugiaqatait maniliogumayuuplu piyagiaqatait akigaqtuutigittagiangit;
 4. Maniliotiaqtukhamik Nunavuumi eqalukhektun aulatauyukhaotauyuq, inuit illak ekayuqatigikkumik kihimi ehoakhehunguyuq;Tunioqailigaangamik manilioqlutik eqlukheogutinik, Nunavummiuttat hevuliotitauyagialiit taipkuatlu ekayuqtun Nunavumiotanik hevoliotitauvaklutik  manilioqtitiyun Nunavumiotanik (NLCA S 5.6.45)miitut;
 5. Ehumuffagialiit qanuqtuugutikhanik pivlugin qanigiiqtun tunioqqailigaangamik mailioqlutik eqalukheotauyukhan, pivallaqtuq NSAp illuani titigaqhimayun (NLCA S 15.3.7)miitut;
 6. Tunioqkailigaangamik mailioqlutik eqlukheqtauyukhanik, ehumagiyauyukhautauyuq kanuk tapkuat nunaliit atugpagiangita maniliogutipituagivlugin pingmata illait (NLCA S 15.3.7)miitut;
 7. Maniliottiaqniaqkan Nunavuumiotanun eqlukheoqniit illaopkaktuayaaqaqtun aheen havaktun pivallaqtun nunani Aviktughimanniini Nigyutilikqiyi (RWO nguyut) nunanilu Anguhiqiyioyut Katimayii (HTOs) (NLCA S 5.1.3(a)mi (iii) umma 5.6.39)miitut;
 8. Tunioqkailigaigumik manilioqlutik eqalukhegakhanik, kamutiagiaqaktun taipkuat havattiayutun kamgiyautiaglutik taipkuatlu eqlukheonikkun ayungitqiyain tuniyautqaaqpuglutik; ovvuttauq
 9. Manilioquaktuqhamik Nunavuut Eqalukheoqniit ingilgatitivaliktut  maniktaaqhutik, illihagiaqtitauvaliqhutik Nunavummiut pitaqagiaqliktuq maniit tunioqagaukublugin eqlukheqniit hogmi manilugutautaagtun amigaitunun Nunavumiotanun.
 10. Maniliottiaqtukhamik Nunavuumi eqlukheqpugniaqqata, havaaqhuqtaagtitiyukhamik illihagialigutauvakluniluy otigvioqatagiaqaqtun maniknik hogmi Nunavuulumaami taimaatun maniliogutauyunnuqmut.

 

Login Form