Eniqhimayun

 • Ehuaqhagauyun atuinagialiit  Malitqauyuqhan Katimugyuatkailigaangamik Inuilimaanik; atugtut ellitquheyun nakuuyun atughugin, atugialiit inuinnait atugpagain kangiqhimayauyun oqqauheenupkun etpungmata inut illitquheeni.
 • Attuliqtilugin Nunavuumi Nigyutinik Tuhaomavikhannik Titigagviktaaqublugin Katujiqatigiin tamainik tuhaumajutikhanik attauhiqmun illiyauqublugin heammuktiqhimayun titigaqviini nigyutiliqiyiit Iqaluingniitut taja. ( http://nwrcc.ca/)
 • Ekayuqpuglutik gavamanun nigyutinik kiniqhaiyunik atuglugin manniit Nunavuumi Nigyutinik Kiniqhaiyun Maniqaqvianit, nunaliknilu kihiqhaiyun nigyutinik maniktaagtitaovaklutik Nunavuumi Nigyutinut Qauyihaqtunut Maniqaktitiyii.
 • Ellaulutik ehoaqhailiqqat Nunavutmi Nigyutinun Malligaq.
 • Inniqtabuluni mukpigaalioqtauvluni taiyauyuq Inuit Bowhead Knowledge Study (Agvingnik Quayihuqtun), algaagunun talimanun qauyihagaovaktuq Inuit qanuq illihimayain atugtauyagiangita aiviqheqtunnun Nunavuumi.
 • Inniqtaubluni mukpigaalioqtauvluni A Study of Inuit Knowledge of the Southeast Baffin Beluga (Qauyihaqtaunii Inuit Elihimayain Attughugin Killaluqait Qiqiqtaalup Oqquaniittut).
 • Piyukhaguqtitauvluni attuliqtitauvluni ooqtugaunmik Nanalingnut aulatauyuqhaq tuugaliit kailllutkatlu pivlugin.
 • Ehuaqhagaoyun algaagumun attuahiqmun angutauyuqhan Nunavuumi nattaagnut kinguqpaitlu atugtauvaknii.
 • Ehuaqhagaoyun nuttaanik mianigiyutikhanik nanuknik, taikani titigaqhimayuq Etqaumalugin Kangiqhiyitai (MOUnguyuq ) akuniatni gavamagiyauut Anguheqiyiinitlu Nunaliit (HTOnguyut).
 • Nunavutmi Nigyutinik Qauyihaqtun, algaqagunun tallimanun piligiyuqhan katighoivlutik anguyakhan      qanioittuuyaqhaita Inuinit tuhaqlutik atugauyuqhautauyun tukitaaligaangamik qannuq atugtigiyagiaqhaita Inuit (BNLguyut). Tapkuat qanutigi atuqpagiangita elitugityutiit piqaqtitihunguyut taipquat Inuit nugminiq angunahoaqpuktut hevuluiotaukublugin.

Attuinuqtukhan

 • Eqatigivlugin 27nguyut nunalliit Anguhiqiyii Nunavuumi illauplutiklu Aviktughimanini Nigyutiliqiyii. Tapkuat kamavaktun anguyauyunik nunani aviktughimaninilu, talvalu NWMBkun kamavaktun tamainik Nunavuup Nunataagutaata Elluaniitunik.
 • Kayuhititlugin atuliqublugin illuaqhagauyun  s. 5.6.25gani NLCAkut atugaqhain qauyiqublugin kuffiit      anguyaoyukhauyagiangita (BNLnguyut) killalutkanut, tuugaaliknut aivinutlu.
 • Maniqaqtitivaklutik Nualikni Anguhiqiyiita Katimayiinun Aviktughimaniinilu Nigyutilikiyiinut.
 • Havaqatigivlugin aheet aulutiqatauyun katimayioyut, elluaqhagauhimayuttauq Nunavuup Nanataagutata Angigutaani, taimaatut katimayivut pinguqhimayun, auluttaukublugin nunat aheetlu nunamiotat Nunavuup Nunataagutata Angigutaaniittut. Illauyut tavani Nunavuumik Opalungaiyaiyun Katimayii, Nunavuut Atugtauningata Kinikhaiyii Katimayiit, Nunavuumi Immuqmun Katimayii, illaoyutlu Nunavuup Nunaata Qaanganiitut Piyunaotinik      Katimayigyuat, kamavaktun ehumaalugiyaounik tagioqmiotaqutai Nunavutmiitut. ( http://www.nunavut.ca/http://www.nirb.ca/,http://www.nunavutwaterboard.org/en/home)
 • Havaqatigilugin aulutiqatigilugin nigyutinik mianigiyun eqatauvlutik Nunavut Tunngavik Incorporated, Inuit Tapiriit Kanatami, Nunavut Inuit Nigyutinik Kamayut, Gavamainit Nunavutp Avatiliqiyiit,  aheetlu gavamatuqatkunit      kamavaktun, tqapkuat Eqalungnik Tagioniklu Gavamanit, Minguqihigviliqiyiinit Kanatap, Kanatami nigyutinik Ekauqtiit, Inuiliqiyinitlu Okioqtugtumik Pivaliatitiyinit Kanatami. (www.tunngavik.comwww.itk.cawww.niws.ca,http://env.gov.nu.cahttp://www.dfo-mpo.gc.ca/index-eng.htmhttp://www.ec.gc.cahttp://www.aadnc-aandc.gc.ca/.) 
 • Ekauqatigilugin  mianiqhivaklutik qannigiiktun nigyutiit kuffioginagit tuhugvigivaklugin nunaqaqkaagtut Nunatsiakmit Yukonmitlu, Nunavikmitlu havakpuktun taipkuat Makivikkun, Nunavikmi Anguhiqiyiita Katimayii Eqaluikheoqtiit Katimayigalaangit, taipkuatlu Nunavikmi Tagioqmiotanik Aviktughimaniata Nigyutinun Katimayii (NMRWB), gavamaoyuningaaqtutlu Nunatsiakmin, Yukonmin, Quebecmin, Mnaitobamin, Saskatchwanmin      Newfoundlandminlu Labradorminlu. (http://www.makivik.org/http://nmrwb.ca/)
 • Havaqatigilugin Gavamaningaaqtun maligauyun ehoaqhagaukublugin atugauyukhan Nunavumiotanun      atugaqhangit NLCAkut maliktauqublugin.
 • Havaqatigilugit aheet ellauyut Nunavuup Eqaluiliqiyiinut tapkuat ( Gavamutkunnit Avatiliqiyiit, Eqalungnik Tagioniklu kamayut, Nunavikmi Tagioqmiotanik Aviktughimmanini Nigyutinut Katimayiit, Nunavut Tunngavik Inc.kut, Eeyou Istchee Cree (Itqilliit), aheetlu havaktitivaktun) ellaotkublugin unavumiot piyumayain tagiop ongahiktuup eqalukhioqniit Nunavuumut emmait aqtuayut.
 • Ehumagivlugin atugtauyukhan hevoniqmi 2013 ongataanun taikani NWMBkut maniktaagutaan algaagunun 10nut illuaqhuqhimayuq ehulittuq aatqiktauhimayok Pigialihaaqtivlugin Attilioqpukkamik Nunavuut Nunataagutaa Kingulliittumik Atilioqtautivlugu. Tuglia maniktaagvikhak kuffiogianga aivaqatigiyauyumaqtug Inulikiyikutnun      Okioqtagtumi Pivaliatitiyinit Kanatam.
 • Atuliqtitilutik nuttaamik mianigiyutikhanik aiviknik Nunavuumi atuglugin pitquyauyut Aiviqnik Kamayunik Havaktiinit.
 • Ehoaqhailutik nunalingni atugtauyukhanik tuhaumajutinik (CBMNguyuq) hevulliitumik atugtauluni nakkuyaqhaa atugtauyukhain ellihimyauyutlu atuliqkublugin avungagaaluk atugauyukhanik inmingnik qauyihaqublugin katitaukublugin tuhaumayauyun.
 • Ehoaqhilugu, pinguqtilugu, atuliqtilugulu piliqinikmik eqatigilugin patnagiyavun attuninagialikmik piqalikublugu illaulutik Inuit Qaujimajatuqangit (IQ) in wildlife research and management within Nunavut.

Login Form