FAC kut Pigivagain

NWMB kut nalungitaat holikivaaqtun nigyutinnut eqalukheogninutlu mianigiyauniinut. Tuniokailigaangamik ehomaliogutivlugin Nunavuumi angataunguliqtut eqalukheoqniit ehomagiyagiaqaqpagain innuuhignun aqtuayun maniliogitiit, gavamaqaknii, pisinisiniliit havaqtiqagiakhuqlu pivaliayuniklu elihimalutik-illauvluni tahumna nunalioyut atavvigiyangit aheetlu eqlukheogumayun eqluitamigal;iqtailikublugin. Angiyut talva piliqiagiyauhimayun Nunavuup eqlliqiniini tiguaqpuktun taffuminga 2005 Nunavuup Eqaluliqiniqmun Kannuqtuugutikhaan hevoniqmi atugauyukhaq pilikitivlugin, eniqtaulunilu kauyihagaunioyuq Kamayioyut Kanuklu Pittiagiangit Eqalukheoqpuktun Tagiomi Ongahiktumi Nunavumiot Maniliogutigivagain 2006 min ekayuutikhan maligalioqtivlugin manikhaniklu humungautqailigumik. Tapkuat tagioni onghiktuni kauyihagauyun pitquyihimayun Eqaluit Pivlugin Okaujivaktun Katimayigalaa (FAC hutqikublugu tunihivaqublugin NWMB kutnut ejiqhimmaitumik naamayunik tuhuktitivaklutik tunioqkaivaklutiklu Nunavumi eqalukheoqtukhanik maniklioqlutik.

Gavamaat Nunavuup (GN) Nunavut Tunngavik Inc.kutlu (NTI) – elluaqhaivaktun titigaqhugin taiyauyuq Nunavutmi Maniliogutikhan Piligiyukhanlu Atugakhan (2003)tamnalu Nunavutmi Eqalukheoqninut Atugakhan (2005) – atughimagamitjuq, qauyimagamitjuq, piyunnaqtitauvlutiklu elitagiyagiangit tikkuaqluginlu illauyukhan FAC kutnun nalunaitumik okaqpakublugin.  2007 ngutivlugu Nunavutmi FAC kut illiyauvaktun NWMB kutnut ekayukublugin atuligiakhaita eqaluikheoqniit mainigiyauniini, nugutautailimaniinut, aulatauniinut pivaaliqtitauniinutlu, tuhaumatkailutiklu NWMB kutnik tunioqkailigaangata eqalukheoqtauyukhanik Nunavuumun aqtuayunik tagioqni imugnilu. FAC kun okakpugtukhauyun mikhaanun Tunioqqaqtauyun Eqaluktqauyukhan Maligaqmi kuffionii, kiniqhaaqpuglugin Gavamalikinii, Pisinisiliqaktut, Ekayuutit Piqaqtutlu Ehoaqhagan takuyatik piqatauyumayunit, talvalu Allgaagulimaamun Titigaqhimayun taipkuningat eqalukheoqpuktunin pivaktatik NWNB kunnit algaaniohaaqtumi.

1.0       FAC Tiliyauyutaat

 Talva tugaagtaat tiliyauyutimitigun FAC kut okaujuvaklutik Nunavuutmi Nigjutilikiyigyuatkut Katimayiinun (NWMB) tunioqkaivaklutik kuffinik eqaluktukhaoyagiangita maniliogutikhanik, immaaqaa; Aqkukittumit nataagnut (tagiop nuttianiiyuktun) kinguqpaitlu aheetlu eqluit maniliogutaunginagialiit, Nunavuup Nunataagutaata Angigutaata Elluaniittut (NSA) talvalu Nunavuup aktuayain immait hellataaniitut; (NSA)kunit taiyauhimmayun Nunataagutimi (NLCA) taiyauyut Zones I lu II lu.

Katimayigalaat Mikkanik tiliyauyitiliit okakpaqublugin NWMB kunnut kangunaqtuqagaingmut tunioqaitivluginlu eqaluktukhanik tagioqmiotnik, tapkunungatlu IWG (Havaqagvigyuat Pivlugin Havaktitauvlutik Katimayut) pivlugu Pivaliayunun Manik Otiqtitauyuq akiliivagainit atugtut piligivviit tunivagain manniit okununga Qinikhaiyun Eqalukheogviknik Maniqutait.

2.0      Qanugilioqtukhain Kamagiyaitlu

 Qannugilioqtukhain kamagiyaitlu Katimayigalaatkun immaa ittut:

·  Takulugin kinniqhailuginlu piyumayutauyun titiqkan, Gavamalikiyauniitigun, Pisiinisiogianga, Ekayuktauyutiit Nugminigiyaoniitalu Atugukhan, tuniyauvaktun NWMB kunnut manilioqlutik eqakukheogumayunun tunioqkailiqqata;

·  Takulugin kinniqhailuginlu nakuugiiangita algaayumun piliqiniqmingnik titigaqtauyun taipkunnunga quotamik pihimayunin;

· Piquyivunngaaqpuklutik NWMB kunnut tunioqqailigaangata Nunavuutmi eqalukheoqtauyukhanik atuglutik tiitigaqtauhimayun piyumajjutiit, immaalu, algaagumun pilikinii titiqqanginni;

·  Ekayuglugin okautivakluginlu NWMB kun, pitquyauyagaangamik, pivlugin piqatauyumayun eqlukheoqniqmik manilioqlutik tagioqmi pigialihaaqtunnun;

·  Ekayuqlutik okakpuglutiklu IWG kunnut (Havakvikyuat Pivlugin Havaktitauyut Katimayut), pitquyauyagaangamik, atuliktigianga aulatauligianga atuliqtukhautaum Qiniktut Eqlukheotikhanik Maniqutait  ovvalu kuffinik maniknik otigvioyaakhaita Pivaliatitiyut Maniqutainis;

·  Oqaujuvaklutik, pitquyaugumik NWMB kutnun, Nunavuup Gavamainun NTI tkunnutluunniit, pivlugin tamaita ehomaalugiyauyun eqalukheogniit Nunavuutmi;

·  Oqaujuivaklutik pitquyivaklutiklu pivlugin kangunuqtut eyiqtuagiyauvagialiit, hogmi nalliit tuhagakhan tuhaqtauyaakhaita eyiqhimayukhauyunlu; ovvalu

· Ahiit piligitquyauyun NWMB kun piyumukpata Katimayigalaanit.

3.0 Kitkun Ellauyut Katimayigalaanut

Katimayioqatauyut okkuat tallimanik tikkuaqtauhimayun okunnungat pilikiviknit:

·  Mulgguuq tikkuaqtauhimayuuk Nunavut Tunngavik Incorporated kunnut, attauhiq ellihimayugyuat havakviiniitunik  aippaalun Qaujimanilik nitlkunnitgaaqhuni(kinakiaq nunalingnut nalunaiyuqtauhimayuq nallungitpiagianga ehoaqhuqtauyukhanik nakkuuyumik eqlukheogniqaqniaqkataa);

·  Mullgguk tikkuaqtauhimayuk Nunavuup Gavamaninut, attuhiq ellihimayugyuaq havagviiniitunik aippaalu  Qaujimanilik ningaaqluni;

·  Attuhiq tikkuaqtauyuq Nunavuup Nigyutilikiyigyuangita Katinmayiinun.

Ellauyut tapkuat tikkuaqtauvaktun atunnit pilikivingnit kauyumatiginii ellihimatigini equlliqiniqmik Nunavuup illuani atautukhugin, ellihimayainlu innuhilikiniqmun, maniliogutikhanik, gavamaoyunik, pisinisiliit havaktitiyut pivaliatitiyut aqtuayun tagiokmi manilioqlutik eqalukheogniit.  Tikkuaqtautaagamik, Katimayigalaat ingmingnit ekhivaotakhamik tungalikhaaniklu nigoaqpuktun.  Tapkuat katimayinguqtun tikkuaqtauhimayuugaluit piligigvingnit aggikutagiingitunit, tapkuat katimayioliktun ingmingnik havaktukhauyun attaniittumik, igluinnaanik ekayuktughimmaitumik inuinnait piyagiaqatangit kamagilugin.

Login Form