ᑐᓴᒐᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᕿᓂᖅᐲᓐ?  ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐸᑎᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ.  ᑕᐃᒪᓕ ᑭᒡᒍᓯᖅᑕᖃᖏᑉᐸᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᖕᓄᑦ, ᐊᐱᖅᑯᑎᑎᑦ ᐅᕗᖓ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᑐᓐᓇᖅᐸᑎᑦ:

ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ
ᑎᑎᖅᑲᕐᓂᐊᕐᕕᐊ 1379
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0H0
ᐅᖄᓚᐅᑦ:  (867) 975-7300
ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ:  (867) 975-7320
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Login Form