ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓴᓇᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᐅᓄᑲᓪᓚᒃᑐᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᓂᒃ, ᑕᒪᒃᑮᒃ ᐃᒻᒥᒃᑰᕐᖢᑎᒃ ᓴᓇᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ.   ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᓄᑦ ᐱᑐᒡᕕᒃ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᕗᖅ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓯᔾᔪᑎᓂᒃ - ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᓂᒋᐊᓂ ᑲᓇᖕᓇᖅᐸᓯᐊᓂ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᕿᓚᓗᒐᐃᑦ ᖃᑯᖅᑕᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕐᕕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᔨᐅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ, ᑎᑭᓪᓗᒍ ᐊᖑᔭᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᖅᑯᐃᕕᖕᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᕈᖅᑐᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ.

ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂ ᓇᓂᓯᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐱᑐᒡᕕᓪᓗ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᐱᖁᔭᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑐᑭᖏᓐᓄᑦ ᐅᓄᖅᑐᑦ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᑦ ᒥᐊᓂᖅᓯᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᖁᑎᖏᓐᓂᒃ.

Login Form