ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᐊᑐᕐᑐᖅ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓂᒃ, ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᒻᒪᕆᐅᒋᐊᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᑦᓯᐊᕙᐃᑦ, ᑎᑎᕋᕐᐸᑦᑐᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᑕᑯᔭᒥᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᒥᓂᒃ.  ᐱᐅᓯᕆᒐᓱᐊᕐᑕᖓ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔫᑉ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᓪᓗᓂ ᑲᑎᕐᓱᕐᑐᒋᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᓖᑦ ᑲᒪᖏᓗᒋᑦ ᐃᓱᒫᓗᒍᑏᑦ ᐊᑦᑐᐃᔪᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᒃ, ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᖖᒋᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒐᓱᐊᕐᑐᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᐋᕿᓱᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᓴᕐᑕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᒋᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᖏᓐᓂᒃ.

ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐋᕿᑦᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᔾᔭᒐᕐᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᕋᓛᓂᒃ (MESAs) ᑎᑎᕋᕐᑐᒋᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᑕᑯᔭᓂ, ᐱᔭᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᐊᕙᑖᓂ ᖃᐅᔨᔭᓂ ᐊᐅᓪᓚᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ.  ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐅᑎᕋᐃᒻᒪᑕ ᓄᓇᒥᒃ, ᓈᓴᐅᓯᕆᔩᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓄᑦᑎᕐᓯᕙᑦᑐᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᓯᒪᒡᕕᒃᒧᑦ.

ᑐᕌᒐᐅᔪᑦ

  • ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᑐᒋᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑎᖏᑦ ᐋᕿᑦᓱᐃᓪᓗᑎᒃ, ᓄᑖᖖᒍᕆᐊᕐᑐᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᐲᕐᑐᒋᑦ ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ ᐊᔪᖖᒋᑕᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑏᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐊᖏᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑦ ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐆᒪᔪᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᒐᕙᒪᓐᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᐆᒪᔪᕐᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒦᑦᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖅ;
  • ᐱᒐᓱᐊᕐᑐᓂ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᕙᑖᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᒡᕖᑦ ᓇᓕᖏᑦ, ᓇᓕᖏᑦ ᐆᒪᔪᕐᓄᑦ ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᕕᐅᓗᐊᕐᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓗᐊᕐᑐᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᕕᐅᔪᑦ, ᑎᑎᕋᕐᑐᒋᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᖃᑦᓯᐃᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓅᑦᑕᕐᑐᑎᒃ ᐱᐅᓯᖏᑦ, ᐋᕿᓱᕐᑐᒋᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᖁᔭᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕌᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᐊᓄᑦ;
  • ᐱᓯᒪᓗᒋᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ, ᐊᖑᒻᒪᑎᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐋᕿᑦᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᒍᑕᐅᔪᑦ ᐊᓚᒃᑲᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓂᒃ, ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖖᒐᕕᐅᔪᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
  • ᐊᖏᔫᑎᒐᓱᐊᕐᑐᒋᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᑎᑭᐅᑎᒐᓱᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᑐᕌᒐᐅᔪᓂᒃ.

ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑏᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ

  • ᑎᑎᕋᕐᑐᒋᑦ ᓇᒦᓐᓂᖏᑦ ᐆᒪᔪᕐᕖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᑦ ᑕᑯᔭᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒍᓐᓇᕐᒪᑦ ᐊᖑᓱᒃᕕᐅᓗᐊᕐᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᓇᔪᒐᕐᓂᒃ;
  • ᐱᑕᖃᒃᑲᐃᔪᖅ ᓄᐊᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᕙᑖᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᓅᑦᑕᕐᓂᖏᑦ, ᖃᑦᓯᐅᓂᖏᑦ, ᓈᔪᒐᕐᒥᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᐊᕙᑖᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑦ;
  • ᐱᐅᓯᒋᐊᕈᑕᐅᓂᐊᕐᑐᖅ ᑐᑭᓯᒪᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒫᓗᒍᑕᐅᓗᐊᕐᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ, ᐱᑕᖃᒃᑲᐃᓗᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᖏᓂᕐᓴᒥᒃ ᑲᒪᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᕕᐅᕙᑦᑐᓂᒃ;
  • ᐱᑕᖃᒃᑲᐃᓂᐊᕐᑐᖅ ᐃᓱᒪᒍᑎᓂᒃ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᐊᖏᑦᑐᑦ ᐅᓪᓗᒥ (ᓲᕐᓗ ᓇᑦᓰᑦ);
  • ᐊᓚᒃᑲᕈᑕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᒋᑦ ᓇᓕᖏᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᓖᑦ ᐊᖏᓂᕐᓴᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᓕᐅᑎᓗᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᖏᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓕᕐᓱᐃᓗᓂ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ;
  • ᐱᑕᖃᒃᑲᐃᓂᐊᕐᑐᖅ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᓂᒃ ᑲᒪᒋᓗᒋᑦ ᐱᔾᔪᑏᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᖖᒋᒍᑏᑦ, ᓄᓇᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᖅ; ᐊᒻᒪᓗ

ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᑐᖅ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᖔᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᒍᒪᔪᓂᒃ (ᓲᕐᓗ ᐱᑕᖃᒃᑲᐃᓗᓂ ᓇᓗᓇᖖᒋᒍᑎᓂᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᖏᑦ ᐊᓯᐅᔨᔭᑦ ᐊᖑᓱᓐᓂᕐᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᓚᒃᑲᕈᑕᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᓄᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᐊᖅᑯᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐅᔭᕋᑦᓯᐅᕐᑏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ).

Mesa in situ crop

Login Form