ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐊᑑᑎᒋᓗᐊᕐᑕᖓ ᐋᕿᑦᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐃᒪᐃᑦᑐᖅ ᐋᕿᑦᓱᐃᓂᖅ ᑕᒡᕙᓂ ᐱᑕᖃᕐᑐᒥᒃ ᑲᒪᒋᓗᒋᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᐃᑦ ᑐᕌᕐᑐᑦ ᐱᑕᖃᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑉᐱᒋᔭᒥᓂᒃ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ (ᓄᓇᖁᑎᑖᕈᑏᑦ).

ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᑦ ᐃᒪᐃᑦᑑᓂᐊᕐᑐᑦ:

  • ᐅᑯᐊᑐᐊᖑᓗᒋᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᕐᑕᑦ ᓯᕗᓕᕐᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕿᓱᕐᑕᖏᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ;
  • ᑕᑯᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᐅᒪᔪᑦ ᐊᑕᔪᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᑦ;
  • ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐱᐅᓯᓕᒻᒥᒃ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑕᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂ; ᐊᒻᒪᓗ
  • ᑲᒪᒋᔭᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᕐᐹᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕆᐊᑭᓐᓂᕐᐹᒥᒃ ᐱᐅᓯᓕᒻᒥᒃ.

ᑕᒫᓂ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᓇᕐᒥ ᐊᒡᕌᒍᒥ 2014-2015, ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᕐᑐᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᒋᐊᕐᑕᓂᒃ ᑕᒡᕙᓂ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂ:

  • ᐊᐃᑉᐸᖓᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᐅᔾᔭᕈᑏᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᓚᒃᑲᐅᒪᒡᕕᖓᓂ;
  • ᐱᓕᕆᐊᖑᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ
  • ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᒃᑰᕈᓐᓇᕐᑐᑦ ᐃᖏᒡᕋᔾᔪᑏᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᔾᔫᒥᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕈᑏᑦ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᑦ
  • ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᒻᒪᕇᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓱᓕᔪᑦ ᒪᑭᑦᑕᐅᑏᑦ

Login Form