ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᖅ - ᐃᓄᖕᓂᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᒪᓃᑦ

ᐃᓄᖕᓂᑦ  ᓈᓚᒃᑎᑦᑎᓂᖅ

ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᑎᑑᕐᒪᑕ − ᑎᒥᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᐅᕝᕕᒋᔪᒪᔭᖏᓐᓂᒃ.  ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ,  ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ, ᑖᓐᓇ ᒪᓕᒐᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᓕᐅᑎᐅᔪᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᖅᐸᒃᑐᓂᒃ.  ᑖᓐᓇ ᒪᓕᒐᖅ- ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᑎᒍ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᑎᒍᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᒪᒃᑮᑎᒍᑦ -ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑎᑦᓯᔪᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᖁᑦᓯᖕᓂᖅᐹᖑᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓚᐃᓐᓈᖅᑕᐃᓕᒪᓗᒋᑦ ᐊᒃᑑᑕᐅᔪᑦ ᑕᒪᒃᑮᖕᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᖅᓯᒪᔪᓄᑦ.  ᐃᓚᐃᓐᓈᕆᐊᖃᓐᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᓯᒪᔫᒃ ᐱᑕᖃᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ ᑭᖑᕙᓗᐊᓐᖏᓪᓗᑎᒃ, ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᑭᐅᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᖅᑐᖃᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖓᓂ ᐊᒃᑑᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑎᒃ ᐃᓚᐅᓂᖃᕈᒪᔪᓄᑦ,  ᐱᔪᓐᓇᑎᖏᓐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᔪᖅ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᓯᔪᖅ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᑑᖕᓂᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᑕᐃᔭᐅᕙᒃᑐᖅ “ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᖅ”.  ᑕᒪᓐᓇ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᒋᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᐅᔪᖅ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᐅᔪᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᒃᓴᐅᕗᑦ ᐃᓄᓕᒪᓄᑦ.  ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᖅ ᐊᔾᔨᖐᓐᖏᑦᑑᔪᓐᓇᖅᑐᖅ, ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᒋᐊᓕᒃ ᐃᓚᐃᓐᓈᖅᑎᑦᓯᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ.

ᑕᒪᕐᒥᑲᓴᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᐋᖅᑭᒃᑕᖏᑦ, ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᖏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐲᖅᑕᖏᑦ ᐃᓱᓕᑦᑕᕈᑕᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑦᑕ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ − ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᓴᐳᔾᔭᐅᓯᒪᕗᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᓐᖓᕕᐅᔪᒧᑦ, ᑖᓐᓇᖁᑦᑎᖕᓂᖅᐹᖑᓪᓗᓂ ᒪᓕᒐᖅ ᑲᓇᑕᒥ.  ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖓᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᖅ ᐃᓱᓕᑦᑕᕐᕕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒍᓐᓇᕐᓂᖏᑕ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᐹᓂ ᐃᓚᐃᓐᓈᖅᑕᐃᓕᒍᑎᓂᒃ. ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ, ᐅᓘᓐᓇᑎᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᑎᓂᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᕐᔪᑏᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑐᓅᖅᑕᐅᒍᒪᔪᑦ ᑎᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ (ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑕᓂᖃᑦᓯᐊᕐᒪᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂ  ᑐᓐᖓᕕᐅᔪᓂ ᐱᑕᖅᑕᐃᓕᕕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ)  ᐆᒪᔪᕐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ, ᐃᓅᓯᕐᒨᖓᔪᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑕᓂᖃᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓄᑦ.

ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᔪᑦ, ᑐᓂᓯᒋᐊᖃᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓅᖅᑲᐃᓂᖅ ᒫᓐᓇᒨᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓴᐅᒥᐊᑕ ᕿᓂᕐᕕᐅᔪᒥ.

ᑲᑎᒪᓃᑦ

ᑎᒥᖁᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒐᕙᒪᓄᑦ,  ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᕋᓱᐊᖅᐸᒃᑐᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑕᑯᔭᒃᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ.   ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᑦ − ᐃᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑑᓪᓗᑎᒃ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᑦ − ᐊᓯᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᓕᒪᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ. 

ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᔪᑦ, ᑐᓂᓯᒋᐊᖃᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓅᖅᑲᐃᓂᖅ ᒫᓐᓇᒨᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓇᓂᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓴᐅᒥᐊᑕ ᕿᓂᕐᕕᐅᔪᒥ.

Login Form