ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑏᑦ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᖏᑦ

ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᓇᓚᒃᑎᑦᑎᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖅ ᐱᓪᓗᒍ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᒋᐊᓕᒃ. 5.2.26).

ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ  ᒪᓕᒐᒃᓴᓕᐅᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᔾᔪᑎᒋᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦᑕ ᓇᓪᓕᐊᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. (ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕈᑏᑦ 5.2.27).

ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᖏᑦ, ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓄᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑐᓂᔭᐅᒋᐊᓖᑦ ᓈᒪᔪᓂᒃ ᐃᓚᐅᔾᔪᑎᒋᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ.  ᑖᒃᑯᐊ  ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒪᖅᓲᑎᖃᖅᑐᑦ, ᒪᓕᒍᒪᒍᑎᒃ ᒪᓕᒐᕐᒥᓂᒃ, ᓇᓪᓕᐊᒃ ᐃᓄᒃ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᕐᒪᖔᑦ ᓈᒪᔪᓂᒃ ᐃᓚᐅᔾᔪᑎᓂᒃ ᓇᓪᓕᐊᓐᓄᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᐅᔪᒧᑦ.  (ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕈᑏᑦ  5.2.28).

ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ  ᒪᐃᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑦ, ᓇᓪᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓴᖅ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᔪᒥ,  ᓈᓚᖕᓂᐅᔪᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᒻᓚᕆᐅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᓴᖅᑭᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐃᓱᒪᒋᔭᖓᑎᖑᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᔪᒃᓴᐅᒋᐊᖏᑦ, ᐃᖅᑲᓴᐃᔭᖅᑎᑖᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐃᕙᐅᑎᒋᓗᒍ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ  ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᑐᒃᓯᖃᐅᑕᐅᔪᒧᑦ, ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᐅᔪᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ  ᐊᓯᖏᑎᒍᑦ. (ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕈᑏᑦ  5.2.29).

ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓᑦᓴᐃᓐᓇᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑐᑦ ᑲᒥᓯᓇᑎᑐᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑎᑐᑦ ᒪᓕᒃᑐᒍ Part I ᑖᒃᓇᓂ ᖃᐅᔨᒋᐊᖁᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᓂ, R.S.C. 1970, c.I-13 ((ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕈᑏᑦ 5.2.30).  ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑐᑦ ᖃᐃᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑎᒃ ᓇᓪᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᐅᔨᔪᕕᓂᕐᓂᒃ, ᐃᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑑᓗᑎᒃ ᒥᓂᔅᑕᖓᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑦᑕ ᐊᒻᒪ ᐃᒪᓐᓇᐃᑎᑕᐅᒋᐊᖃᖅᑐᓂ:

i)          ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᖏᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓗᓂ, ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ, ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑎᒍᓪᓘᓐᓃᑦ; ᐊᒻᒪ

ii)        ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑭᓱᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐱᓯᒪᒋᐊᖃᖅᑕᖏᑦ ᓈᒪᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖃᕐᓂᐊᖅᐸᑕ ᑖᑦᓱᒥ ᕿᒥᕐᕈᔭᒥᓂᒃ.

ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᐅᔪᑦ:

ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᕐᔪᐊᖏᑦᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᖑᓱᓄᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ:

 1. ᑕᑯᓐᓇᖃᑦᑕᐅᑎᓗᑎᒃ ᓈᓚᒃᑎᑦᑎᓂᖅ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᑕᒪᒃᑮᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᓯᒃᑰᖅᑐᑦ, ᐃᒪᐃᒐᔪᒃᑐᑦ, ᑖᒃᑯᐊ  ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐱᖃᑎᖃᒻᒪᕆᒡᓗᑎᒃ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖓᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᓪᓗᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑎᒍᑦ ᐃᓚᐅᕝᕕᒋᔭᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ.  ᐊᑲᐅᓈᕌᖓᑦ, ᑕᐅᑐᖃᑎᒌᒡᓗᓂ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᓂᖓᓄᑦ.
 2. ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ, ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᑎᓂᖅ, ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐅᐊᔭᓅᖅᑎᑐᒍᑦ ᑐᓴᐅᖃᑦᑕᐅᑎᑎᒍᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᓕᒪᖃᑎᒌᒍᓐᓇᖅᐸᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ.  ᑕᒪᓐᓇ ᐅᐊᔭᓅᖅᑐᑎᒍᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᖅ ᐃᓚᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ.  ᐃᒪᐃᒐᔪᒃᑐᖅ, ᑖᒃᑯᐊ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐅᐊᔭᓅᖅᑐᑎᒍᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᒐᔪᒃᑐᑦ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ: 
  1. ᐱᕕᒃᓴᖃᓗᐊᓐᖏᑎᓪᓗᒍ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᔪᖅ;
  2. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᓯᒪᔪᑦ ᑕᐅᑐᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᑲᑎᒍᓐᓇᖏᑉᐸᑕ ᑭᖑᕙᓗᐊᓐᖏᑦᑐᒥᒃ; ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
  3. ᐊᑭᖏᑦ ᑕᐅᑐᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᖃᖅᐸᑕ ᐊᔪᕈᑕᐅᓗᓂ.
 3. ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᓇᓚᒃᑎᑦᓯᓂᖅ ᐃᓚᖃᓐᖏᑦᑐᖅ ᐅᖃᐅᓯᒃᑰᖅᑐᓂᒃ, ᐃᒪᐃᒐᔪᒃᑐᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ, ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᑯᐊ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᓴᖅᑭᑉᐸᑕ;
  1. ᑖᒃᑯᐊ “ᑐᒃᓯᕋᐅᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᒋᐊᓕᒃ” - ᐱᖃᑎᒌᑐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᔪᓄᑦ;
  2. ᐃᓱᒪᓕᐅᓕᑕᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᔨᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᖓᑎᒍᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑕᐅᓗᐊᕐᓂᐊᖅᑐᕆᓇᒍ, ᐃᓅᓯᕐᒧᑦᑖᒃᑯᐊ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᓯᒪᔪᑦ ᑕᐅᑐᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᑲᑎᒍᓐᓇᖏᑉᐸᑕ ᑭᖑᕙᓗᐊᓐᖏᑦᑐᒥᒃ; ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᐊᕐᓂᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᖏᓐᓄᑦ;
  3. ᐱᕕᒃᓴᑭᓐᓂᖅ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᒃᐸᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᔪᒧᑦ;
  4. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᓯᒪᔪᑦ ᑕᐅᑐᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᖃᑎᒌᒍᓐᓇᖏᑉᐸᑕ ᑭᖑᕙᓗᐊᓐᖏᓪᓗᑎᒃ; ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
  5. ᐊᑭᖏᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᑕᐅᑐᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᒍᑕᐅᔪᓐᓇᖏᑉᐸᑕ.

ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᔪᑎᒍᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᖏᓐᓂᖅ:

ᑖᒃᑯᐊ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑎᑐᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᒪᑕ − ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑎᒥᐅᓪᓗᓂ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᐅᔪᑦ ᐊᒃᑐᐃᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᕝᕕᒋᔪᒪᔭᖏᓐᓂᒃ.  ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑐᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ, ᑖᒃᑯᐊ ᐊᐅᓚᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ.  ᑖᓐᓇ ᒪᓕᒐᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᐊᖃᖅᑎᑦᓯᔪᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᑕᐃᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᔪᓄᑦ.  ᑖᓐᓇ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᒃ ᐅᖃᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ ᑭᖑᕙᓗᐊᓐᖏᑦᑐᒥᒃ, ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᕕᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᑭᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᖃᒪᐅᓐᖏᓐᓂᖓᓂ ᐊᒃᑑᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓚᐅᕝᕕᒋᔪᒪᔭᖏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ.

ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᒧᐊᒃᑯᑦ ᑕᐅᑐᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᒐᔪᒃᑐᑦ ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑐᖃᖅᐸᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᓕᖕᓂᑦ:

 1. ᐱᑎᑕᐅᒃᐸᑕ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖃᕐᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑕᐅᔪᓐᓇᑦᓯᐊᖅᑐᓂᒃ;
 2. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᕕᐅᓗᑎᒃ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᓂᒃ, ᐃᓚᐅᓗᑎᒃ ᖃᐃᖁᔨᓂᖅ ᐃᓚᐅᒍᒪᔪᓄᑦ;
 3. ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑐᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓕᒫᓂᒃ;
 4. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᒃ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐃᖁᔨᓗᑎᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᓂᓯᖁᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑭᐅᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ;
 5. ᓈᓚᒃᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ; ᐊᒻᒪ
 6. ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓈᓚᖕᓂᖅᑕᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᑐᒃᓯᕋᐅᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖁᔨᓂᕐᒧᑦ

ᐊᑐᓂ ᑐᒃᓯᕋᐅᑏᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖁᔨᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᖃᕆᐊᓖᑦ ᒪᑐᓂᖓ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ (5):

 1. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᑦᓯᐊᖅᑐᒥᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑭᓱᒥᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᖁᔭᐅᓂᖏᓐᓂᒃ; [1]
 2. ᐱᐅᓂᖅᐹᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᖅ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒧᑦ, ᐃᓚᐅᓗᑎᒃ ᓇᒻᒪᒃᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᓲᑕᐅᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ, ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᒃᓴᑦ − ᐊᒻᒪ ᐊᐃᕙᔾᔪᑏᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᖁᔭᐅᒃᐸᑕ − ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ;
 3. ᓈᒻᒪᒋᐊᖅᑐᓂᒃ−ᐅᓂᒃᑲᖅᓯᒪᔪᖃᕐᓗᓂ ᓇᐃᓪᓕᑎᑦᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐋᔩᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪ ᑭᓇᒃᑯᓐᓂᒃ − ᐃᓚᐅᓗᑎᒃ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐋᔩᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓚᐅᕐᓂᖓᓂᒃ, ᐃᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᖃᕐᕕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᑦ ᐋᔩᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ;[2]  ᑖᒃᑯᐊ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑐᒃᓯᖃᖅᑐᑦ, ᐅᖃᖅᓯᒪᒋᐊᓕᒃ, ᓈᒪᓈᖅᐸᑦ, ᑭᓱᓂ ᑭᐅᓯᓯᒪᕙᑦ, ᐱᑕᖃᖅᐸᑦ, ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐋᔩᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ;
 4. ᑕᒪᓐᓇ ᑐᐊᕕᕐᓇᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐱᕕᒃᓴᑭᒃᑎᓪᓗᒍ, ᐱᑕᖃᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᔾᔪᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔾᔪᑏᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᑲᐅᑎᒋᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᒃᓯᖃᐅᑎᓄᑦ; ᐊᒻᒪ
 5. ᖁᓛᓃᑦᑐᓕᒫᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᑕᐅᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ), ᓇᓪᓕᐊᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᒃᐸᑦ − ᐃᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑑᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᒪᒃᐱᒐᖃᖅᐸᑕ ᖁᓖᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᑕᐅᔭᕆᐊᑐᓐᖏᑦᑐᑦ , ᑖᒃᑯᐊ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᑕᐅᓯᒪᒃᐸᑕ ᓇᐃᓪᓕᑎᖅᓯᒪᔪᑦ.

ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᖃᖅᑎᓪᖢᒋᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ:

ᐅᑯᐊ ᐅᓄᕐᓂᖃᖅᑐᑦ 18−ᓂᒃ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᑕᐅᑎᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᖅ.  ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᓯᒪᕗᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒥᓂᒃ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᑦ ᓇᓪᓕᐊᓐᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᐅᑐᖃᑎᒌᒃᑐᓄᑦ ᓈᓚᖕᓂᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ.  ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᑐᑦ, ᐃᓚᐅᔪᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓗᑎᒃ ᒪᓕᖁᔭᐅᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᑦ ᓇᓚᒃᑎᑦᓯᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᐸᐅᑎᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓄᑦ.

 1. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᐅᔪᑦ ᒪᑐᐃᖓᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ 60−ᓄᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᖃᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖓᓂ.  ᐃᓚᖓ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᐅᑉ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᑰᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑑᒋᐊᖃᕐᒪᖔᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᒋᐊᖃᕐᒪᖔᑦ, ᐅᖃᐅᓯᐅᒋᐊᖃᕐᒪᖔᓪᓘᓐᓃᑦ.
 2. ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓄᒃ, ᑎᒥᐅᔪᓪᓘᓐᓃᑦ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑭᐅᔾᔪᑎᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔾᔪᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ[3] ᑭᐅᔾᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ “ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᑐᓂᓯᖁᔨᔾᔪᑎᓄᑦ” − ᐃᓄᒃᑑᓕᕐᓗᒋᑦ/ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᓪᓈᑎᑐᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ − ᐅᖓᑖᓅᓐᖏᑦᑐᑦ 5:00 ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᐊᓂ  ᑕᖅᑭᖅ/ᐅᓪᓗᖅ]/ᐊᕐᕌᒍ).
 3. ᑭᓯᐊᓂ ᓱᓕᔪᕐᓇᖅᓯᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᓕᖅᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᓄᑦ ᑭᖑᕙᕐᓗᑎᒃ, ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᔾᔮᖏᑦᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᒡᕗᖓ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᐅᔪᒧᑦ ᑐᓂᔭᐅᓐᓂᖅᐸᑕ ᑭᖑᕙᕐᓗᑎᒃ.
 4. ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᑐᓐᖏᑦᑐᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᑐᓃᖅᑐᑦᓄᑦ.
 5. ᐊᓯᓕᒫᖏᓐᓄᑦ ᑐᓂᓯᔪᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔾᔪᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓄᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᐊᑐᔾᔮᖏᑦᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᒪᒃᐱᒐᖃᖅᐸᑕ ᖁᓕᑦ 10 ᐅᖓᑖᓄᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑐᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᓯᒪᓐᖏᒃᑲᓗᐊᖅᐸᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᖅᓯᒪᓚᐅᑐᐊᖅᐸᑦ ᓇᐃᓪᓕᑎᑦᓯᒪᔪᑦ (ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ) ᒪᕐᕉᒃ ᒪᒃᐱᒐᖃᖅᑐᑦ.
 6. ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ  ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᖃᓐᖑᓇᖅᑑᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒨᖓᔪᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᓗᑎᒃ.
 7. ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᐳᑦ ᐅᖃᑦᓴᐅᑎᒋᔭᖅᑐᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᑦᑎᑐᓪᓗ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᖃᖅᑎᓪᓗᖏᑦ, ᐊᔪᓐᖏᓐᓂᓕᒫᖏᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ.
 8. ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓈᒻᒪᒃᓯᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐅᐸᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ.
 9. ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᐅᔪᖅ, ᑎᒥᐅᖁᑎᖓᓪᓘᓐᓃᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖏᓪᓘᓐᓃᑦ, ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓄᒃ ᑐᓂᔭᐅᓗᓂ ᐃᓚᐅᑦᓯᐊᕈᑎᓂᒃ ᑖᒃᑯᓇᑎᑐᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒃᓯᒪᔪᑎᑐᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᐅᔪᒥ.
 10. ᑭᓯᐊᓂ ᖃᐃᖁᔭᐅᒍᑎᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓚᐅᖁᔭᐅᓗᓂ, ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᑎᓯᐅᔪᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᑎᓂ ᐃᓚᓕᐅᑎᔪᒪᔭᖏᑦ ᐃᓚᒍᒪᓂᕐᒧᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᑐᒃᓯᖃᐅᑎᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓄᑦ.
 11.  ᐃᓚᐅᔪᓕᒫᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᐅᔪᓂ ᐊᓯᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᓯᐊᕆᐊᓖᑦ ᐱᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ.
 12.  ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᐳᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᑦᓯᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐅᖃᓕᒪᒍᔾᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᐅᔪᒥ ᓂᕈᐊᖅᑕᒥᓄᑦ,  ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᒥᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒥᓄᑦ.
 13. ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓄᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖓᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᖓᑦ ᐊᐱᖅᓱᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᐊᐱᖅᓲᑎᓂᒃ ᓇᓪᓕᐊᓐᓄᑐᐃᓐᓇ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᕐᒥ.
 14. ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓚᐅᔪᖅ ᐊᐱᕆᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᓂᒃ ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ ᓈᓚᒃᑎᓯᓂᕐᒥ.
 15. ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᓈᓚᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐅᐸᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐱᕆᔭᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓄᑦ.
 16. ᐊᑐᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᐅᔪᒥ ᐅᖃᓕᒪᒍᒪᔪᑦ, ᐊᐱᖅᓱᕈᒪᔪᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓵᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖓᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᒃᐸᑦ ᐅᖃᕈᒪᔪᓂᒃ.
 17. ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖓᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᐳᖅ ᐱᕕᒃᓴᖏᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖏᑦᑕ ᐅᖃᓕᒪᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᐱᖅᓲᑎᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.
 18. ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔭᓕᐅᕆᓂᐊᖅᐳᑦ ᓈᓚᒃᑎᑦᓯᓂᐅᔪᒥᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᒍᑎᒃ.


[1] ᑕᒪᓐᓇ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑑᔪᓐᓇᖅᑐᖅ−ᐆᒃᑑᑎᒋᓗᒍ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂ ᐲᖅᓯᓗᑎ ᐊᓐᖑᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᓄᕐᓂᖏᑦᑕ ᓈᓴᐅᑎᖏᓐᓂᒃ, ᓴᒃᑯᖏᓐᓂᒃ ᖁᑭᐅᑏᑦ, ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐊᖑᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ.  ᐊᓯᐊᒍᑦ,  ᐊᐅᓯᐊᒎᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑐᒃᓯᖃᐅᑏᑦ ᒪᑐᐃᕐᓗᒍ−ᒪᑐᓗᒍᓗ − ᐆᒃᑑᑎᒋᓗᒍ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᓲᑎᓂᒃ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᓱᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔾᔪᑕᐅᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᔾᔪᑎᓄᑦ.

[2]. ᑖᒃᑯᐊ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᒪᐃᓐᓂᐊᖅᑐᑦ − ᐱᒋᐊᓐᖓᕈᑎᒋᓗᒍ − ᕿᒥᕐᕈᓗᒋᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᑦ ᓈᒻᒪᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐋᔩᖃᑎᖃᑦᑐᖃᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᑐᒃᓯᕋᖅᓯᒪᔪᒧᑦ.

[3] “ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᔾᔪᑏᑦ ᑎᑎᖅᑲᑦ” ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᖅ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ, ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᔪᑦ, ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖕᒥᒃᑰᖅᑐᑦ ᑕᒡᕙᓐᖓᑦ ᐃᓄᖕᒥᑦ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᑐᓂᔭᐅᒧᖅ, ᑐᓂᓯᒃᑲᓐᓂᕐᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐃᕙᐅᑕᐅᒧᖅ ᐃᑲᔪᖅᓲᑕᐅᔪᖅ ᐃᓄᖕᒧᑦ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓪᓘᓐᓃᑦ ᑐᓂᔭᖏᑦ.

Login Form