• ᐋᕿᓱᕐᑐᒋᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒥᐊᒐᐃᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ.
 • “ᐆᒪᒋᑦᓯ” ᐅᓪᓗᕐᓯᐅᑏᑦ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᐅᔪᑦ.
 • ᐋᕿᓱᕐᑐᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᕐᓴᐅᑎᑦᑐᒍ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᑐᕌᕐᑐᑦ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᕐᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓂᖏᑕ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᔪᒐᕐᓂᒃ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᖅ.
 • ᐋᕿᓱᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᐅᖃᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᑐᒃᑐᓄᑦ ᖃᓂᒪᐃᑦ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᑦ ᐱᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᓐᑯᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᖅᒥ.
 • ᐋᕿᓱᕐᑐᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᐅᖃᕐᑐᒋᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᒋᐊᓕᖏᑦ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᑦ.
 • ᐱᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒥᓱᕈᕐᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖖᒐᕐᑐᑦ “ᑎᒻᒥᐊᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ” ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ ᓈᓂᐅᓂᕐᓴᓂᒃ, ᓄᑖᖖᒍᕆᐊᕐᑕᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓂᖏᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐊᒥᓱᕈᕐᑎᑕᓂ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ “ᓄᓇᒥ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ”, “ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐆᒪᔪᐸᐅᔭᐃᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ”, “ᑎᒻᒥᐊᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ” ᐊᒻᒪᓗ “ᓄᓇᕋᐃᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ”.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᑎᒃ “ᖃᐅᒻᒪᓪᓚᑲᑐᒃ: ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐊᑉᐸᓯᓐᓂᕐᓴᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᔨᓄᑦ (K-3)”.
 • ᑐᓂᓯᓂᖅ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ ᐊᒥᓱᕈᕐᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᑐᕌᕐᑐᑦ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᕐᕈᒻᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᓂᒃ ᐆᒪᕗᔪᕐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᓄᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ:
  • ᐆᒪᔪᑦ II - ᒥᑭᔫᑎᓄᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ, ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐱᑕᖃᕐᑐᑦ 10ᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ. ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒥᓱᕈᕐᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ.
  • ᑳᑯᓗᒃ - ᒪᒡᕈᐃᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᓖᑦ ᕿᒥᒡᕈᐊᒐᑦ ᐊᑉᐸᓯᓐᓂᕐᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓄᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ.
  • ᐆᒪᔪᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ - ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᐊᖏᔫᑕᐅᓂᕐᓴᓄᑦ ᓱᕈᓂᕐᓄᑦ, ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᒪᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ.
 • ᐋᕿᓱᕐᑐᒋᑦ ᐅᓂᒃᑳᕈᑏᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᓐᓂᒃ ᐊᑦᑐᐃᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓂ, ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑎᒥᐅᔪᓂ.
 • ᑐᓂᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᕈᑏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ “ᐊᕐᓇᐅᒻᒪᖔᑕ ᐊᖑᑎᐅᒻᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᒻᒥᒃ ᐋᕿᑦᓱᐃᓂᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᐃᖃᓗᓐᓂᐊᒐᕐᓂᒃ”.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ “ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᓇᓄᕐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᑦ”, ᐅᓂᒃᑳᑦ ᑎᑎᕋᕈᑕᐅᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓄᕐᓂᒃ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐅᖅᓱᖅᑑᖅᒥ.
 • ᐋᕿᓱᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᑦ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᕐᑐᒍ ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᒪᒋᔭᖏᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ.
 • ᐊᓚᒃᑲᕐᑐᒋᑦ ᖁᕕᐊᓇᕐᑐᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓕᒍᑕᐅᖑᓐᓇᕐᑐᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓂᐱᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᖃᑎᒌᒍᑎᖏᑦ.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᐋᕿᓱᕐᑐᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑐᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒥᒃᒪᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᑕᖃᕐᑎᑕᑦ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅᒥ.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ ᐊᑭᖏᑎᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᕋᓱᐊᕐᑐᒍ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐆᒪᔪᐸᐅᔭᕐᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐊᓂᒍᓐᓇᐃᓪᓕᐅᒪᕙᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᐱᒡᕈᖏᑦ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐆᒪᔪᐸᐅᔭᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᐸᐃᑉᐹᖃᐅᑏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᕐᑏᑦ ᑎᒥᖏᓐᓄᑦ.
 • ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᑦᑐᒋᑦ ᐊᒥᓱᕈᕐᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᐅᖃᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᖏᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᐆᒪᔪᑦ:
  • ᐊᕙᑎ - ᒪᒡᕈᐃᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓕᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐃᓱᒪᒍᑎᖏᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑖᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᕐᑐᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑐᖖᒐᕕᐅᔪᖅ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖅ.
  • ᒪᐅᓕᕐᓂᖅ - ᒪᒡᕈᐃᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓕᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᑕᑯᓐᓇᖁᑕᐅᔪᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᓱᓕᔪᕆᔭᓂᒃ ᐊᑕᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ, ᑕᑯᓐᓇᓗᐊᕐᑐᒍ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᖅ ᐊᒡᓗᒃᑯᑦ. ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐋᕿᓱᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᓱᓕᔪᕆᔭᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ.
  • ᐱᕗᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᑦ #4 - ᒪᒡᕈᐃᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓕᒃ ᕿᒥᒡᕈᐊᒐᑦ ᖁᒡᕙᓯᓐᓂᕐᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓄᑦ; ᑖᒃᑯᐊ ᑕᑯᓐᓇᕈᑕᐅᔪᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᓂᒃ ᓇᑦᓯᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᒍᑦ.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ ᓴᓇᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᒪᑭᑦᑕᐅᑏᑦ ᐱᑕᖃᕐᑐᑦ 52ᓂᒃ ᑎᒻᒥᐊᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐊᑐᕐᑐᒍᑦ ᓄᓇᓄᑦᒥ ᐱᖓᓱᐃᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ (ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᕐᑐᓐ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ).
 • ᐱᖃᑕᐅᓪᓗᑕ ᐊᒥᓱᓂ ᓇᓪᓕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᓂ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᑕᐃᒪᐃᖁᔭᐅᒐᐃᒐᑦᑕ.

Login Form