ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ ᓄᑖᖖᒍᕆᐊᕐᑕᐅᕙᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᑕᐃᒪᖖᒐᑦ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑕᖃᕐᓗᑎᒃ 2 ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᓐᓂᒃ.  ᐊᑏ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓯᐅᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᖅ ᐊᓪᓕᕐᓃᑦᑐᖅ ᑐᓂᓗᒋᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᑎᑦ ᑕᒫᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᐅᔾᔭᕈᑎᓂᒃ.  ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᑕᐅᕙᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᕐᑎᑕᐅᓗᓯ ᑭᐅᔾᔪᑎᓯ ᓱᓕᒻᒪᖔᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᓕᖖᒋᒻᒪᖔᑦ.  ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᒪᒡᕉᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᒃ ᐱᓕᐅᔾᔭᕈᑦ ᒪᑐᑉᐸᑦ, ᐊᑎᖏᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑐᓂᓯᔪᑦ ᓱᓕᔪᓂᒃ ᑭᐅᔾᔪᑏᑦ ᐃᓕᔭᐅᕙᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᑎᒍᓯᕕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᓄᑦ.  ᓱᓕᔪᖅ ᑭᐅᔾᔪᑦ ᐃᓕᔭᐅᓕᕐᓗᓂ ᐊᓪᓕᕐᓄᑦ.  ᓵᓚᑦᓴᕐᑐᖅ ᐱᓂᐊᕐᑐᖅ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᓂᒃ ᐱᑕᓕᒻᒥᒃ.  ᐱᑦᓯᐊᖁᓇᕐᐳᓯ!

ᑕᒫᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᐊᐱᖅᑯᑦ:

 ᐊᐱᖅᑯᑦ: ᑭᓲᕙᑦ ᐊᖏᓂᕐᐹᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑕᑯᔭᑦᓴᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒪᖏᓐᓂ?

Deadline: April 6, 2015 at 5:00PM Eastern time

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
ᐊᑭᓂᐊᕈᑦ ᑎᑎᖅᑲᓗᓐᓂᒃ ᐊᐱᖅᑯᑦ
Invalid Input

ᐊᓂᒍᕐᑐᒥ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᐅᔾᔭᕈᑎᓄᑦ ᑭᐅᔾᔪᑏᑦ

ᑭᓱᑦ ᐱᑕᖃᕋᔪᑦᑐᑦ ᓇᐹᕐᑐᖃᖖᒋᑦᑐᒥᒃ ᑐᒃᑐᓄᑦ ᖃᓂᒪᐃᑦ ᐱᑕᖃᓚᕿᓲᖑᕙᑦ ᖁᐱᒡᕈᒧᒃ ᓯᐊᒻᒪᕐᑐᓄᑦ ᐃᓪᓚᐅᖓᑕ ᐴᖓᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓄᒡᕋᓕᐅᕐᓇᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪᓗ ᐳᓪᓕᕈᑕᐅᓲᑦ ᑐᒃᑐᐃᑦ ᕿᑐᕐᖏᐅᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅᖏᓐᓂ ᓇᒡᒍᐊᖏᓐᓄᑦ?

ᑭᐅᔾᔪᑦ:  ᐃᒪᕆᐊᖅ (Brucella suis)

ᓇᓪᓕᐊᒃ ᒪᒡᕉᒃ ᐆᓇᕐᓯᕙᓪᓕᐊᒍᑏᒃ ᐳᔫᒃ, ᒫᓐᓇ ᖁᐊᑦ ᓄᓇᒥ ᖁᐊᖑᐃᓐᓇᕐᑐᓂ, ᐱᑕᖃᓕᕋᔭᕐᐸᑦ ᐊᖏᔪᐊᓘᓗᑎᒃ ᖁᐊᖑᐃᓐᓇᕐᑐᖅ ᐊᐅᓐᓂᕐᐸᑦ? 

ᑭᐅᔾᔪᑦ:  ᒑᓴᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᐅᕐᒥ ᐱᔪᑦ

 

Login Form