Media Request Form

170612_Hearing Public Notice_Red Knot Mngt Plan - INUK.jpg

ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐊᑑᑎᒋᓗᐊᕐᑕᖓ ᐋᕿᑦᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐃᒪᐃᑦᑐᖅ ᐋᕿᑦᓱᐃᓂᖅ ᑕᒡᕙᓂ ᐱᑕᖃᕐᑐᒥᒃ ᑲᒪᒋᓗᒋᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᐃᑦ ᑐᕌᕐᑐᑦ ᐱᑕᖃᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑉᐱᒋᔭᒥᓂᒃ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ (ᓄᓇᖁᑎᑖᕈᑏᑦ).

ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᑦ ᐃᒪᐃᑦᑑᓂᐊᕐᑐᑦ:

 1. ᐅᑯᐊᑐᐊᖑᓗᒋᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᕐᑕᑦ ᓯᕗᓕᕐᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕿᓱᕐᑕᖏᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ;
 2. ᑕᑯᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᑦ ᐊᑑᑎᓖᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓄᑦ;
 3. ᑲᒪᒋᔭᑦ ᐱᐅᓯᓕᒻᒥᒃ ᐱᑕᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᖃᑕᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐋᕿᓱᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂ; ᐊᒻᒪᓗ
 4. ᑲᒪᒋᔭᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᕐᐹᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕆᐊᑭᓐᓂᕐᐹᒥᒃ ᐱᐅᓯᓕᒻᒥᒃ.

ᑕᒫᓂ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᓇᕐᒥ ᐊᒡᕌᒍᒥ 2012-2013, ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᕐᑐᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᒋᐊᕐᑕᓂᒃ ᑕᒡᕙᓂ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂ:

 • ᐊᒥᐊᒐᐃᑦ
 • ᐅᓪᓗᕐᓯᐅᑏᑦ ᐱᓕᐅᔾᔭᕈᑕᐅᓂᖏᑦ
 • ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᐊᐅᓚᔫᑦ
 • ᐋᕿᓱᕐᓗᒍ ᑕᐃᒪᓐᖓᑦ ᐱᓕᐅᑎᒍᑏᑦ ᐊᖅᑯᑎᒋᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᓚᒃᑲᐅᒪᒡᕕᖓᑦ (ᐱᑕᖃᕐᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖏᓐᓂᒃ ᐱᑖᖑᕙᑦᑐᓂᒃ)

ᑲᒪᒋᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔭᖏᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ:

 • ᐱᖃᑕᐅᓂᖅ ᐊᓚᒃᑲᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᙵᕐᑐᑦ “ᑎᒻᒥᐊᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ” ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᑐᑎᒃ ᓈᓂᐅᓂᕐᓴᐃᑦ, ᓄᑖᙳᕆᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᖃᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᓚᒃᑲᕐᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ “ᓄᓇᒥᐅᑕᐃᑦ ᐆᒪᔪᐸᐅᔭᐃᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ”, “ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐆᒪᔪᐸᐅᔭᐃᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ”, ᐊᒻᒪᓗ “ᐱᑕᖃᕋᔪᑦᑐᑦ ᐱᕈᕐᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ”.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᑎᒃ “ᖃᐅᒻᒪᓪᓚᑲᑐᒃ:  ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᒻᒪᕇᑦ ᐃᓱᒪᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᒥᑭᔫᑕᐅᓂᕐᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ (ᐱᒋᐊᖃᑖᓂᒃ−3ᒧᑦ)”.
 • ᐱᑕᖃᒃᑲᐃᓪᓗᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᒪᑯᒧᖓ ᓴᓇᔭᐅᓂᖏᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ ᑐᕌᕐᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᓂᕐᓴᐅᓕᕐᓂᖏᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᑦ ᓱᕈᓯᖏᑦ ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ:
 • ᐆᒪᔪᑦ II - ᓱᕈᓯᓛᓄᑦ, ᐅᖃᓕᒫᒃ ᐱᑕᓖᑦ ᖁᓕᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ.  ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒥᓱᕈᕐᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ.
 • ᑳᑯᓗᒃ - ᒪᒡᕉᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓖ ᕿᒥᒡᕈᐊᒐᐃᑦ ᐊᑉᐸᓯᓐᓂᕐᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓄᑦ.
 • ᐆᒪᔪᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ - ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐆᒪᔪᙳᐊᑦ ᐊᖏᔫᑕᐅᓂᕐᓴᓄᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ, ᐊᒥᓱᕈᕐᑎᑕᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ.
 • ᐅᓂᒃᑳᕈᑏᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᓕᓐᓂᒃ ᐊᑦᑐᐃᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓂ, ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑎᒥᐅᔪᓂ.
 • ᑐᓂᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᒪᑯᓂᖓ “ᑭᓲᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓂᒃ-ᐋᕿᑦᓱᐃᓂᖅ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᐃᖃᓗᓐᓂᐊᒐᐃᑦ”.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ “ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᓇᓄᕐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᑦ”; ᐅᓂᒃᑳᑦ ᑎᑎᕋᕐᑐᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ ᓇᓄᕐᓂᒃ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐅᖅᓱᖅᑑᖅᒥ.
 • ᐋᕿᓱᕐᑐᒋᑦ ᕿᒥᒡᕈᐊᒐᕋᓛᑦ ᖃᐅᔨᒪᓕᕐᓴᕐᑐᓂ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᖏᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ.
 • ᐋᕿᓱᕐᑐᒋᑦ ᖁᕕᐊᓇᕐᑐᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓕᓴᕈᑕᐅᔪᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓂᐱᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᒍᑎᖏᑦ.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᑦ ᐋᕿᓱᕐᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᑐᙵᕕᓖᑦ ᑐᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒥᒃᒪᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅᒥ.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᑐᕐᓂᖏᑎᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᕋᓱᐊᕐᑐᒍ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐆᒪᔪᐸᐅᔭᕐᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᑕᐅᔪᑦ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ ᕿᒥᒡᕈᐊᒐᕋᓛᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐊᓂᒍᓐᓇᐅᓪᓕᐅᒪᔪᖃᕐᐸᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᐱᒡᕈᖏᑦ ᐆᒪᔪᐸᐅᔭᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᐸᐃᑉᐹᖃᐅᑏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᕐᑏᑦ ᑎᒥᖏᓐᓄᑦ.
 • ᑐᓂᓪᓗᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᒥᓱᕈᕐᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᐅᖃᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᖏᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᐆᒪᔪᑦ.
 • ᐊᕙᑎ - ᒪᒡᕈᐃᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓖᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑖᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᕐᑐᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑐᙵᕕᐅᔪᑦ ᐅᕙᓂ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖅ (ᐊᕙᑖᓂᒃ ᑲᒪᔨᐅᓂᖅ).
 • ᒪᐅᓕᕐᓂᖅ - ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᓴᓇᔭᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑕᑯᓐᓇᕈᑕᐅᔪᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᓱᓕᔪᕆᔭᓂᒃ ᑕᐃᒫᒃ ᐊᑕᒻᒪᑕ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ, ᑕᑯᓐᓇᓗᐊᕐᑐᒍ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᖅ ᐊᒡᓗᒃᑯᑦ (ᓇᑦᓰᑦ ᐊᓂᕐᓵᕐᕕᖏᑦ).  ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᓴᓇᔭᐅᓂᐊᕐᑐᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎᒋᓗᒋᑦ ᓱᓕᔪᕆᔭᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ.
 • ᐱᕗᑦ ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᓂᖏᑦ 4 - ᒪᒡᕈᐃᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓖᑦ ᕿᒥᒡᕈᐊᒐᐃᑦ ᖁᒡᕙᓯᓐᓂᕐᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓄᑦ; ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑎᕋᕐᑕᑦ ᑕᑯᓐᓇᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᓂᒃ ᓇᑦᓯᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓄᑦ.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ ᓴᓇᔭᐅᓂᖏᑦ ᒪᑭᑦᑕᐅᑏᑦ ᐱᑕᖃᕐᑐᑦ 52ᓂᒃ ᑎᒻᒥᐅᙳᐊᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓴᓇᔭᐅᓂᐊᕐᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓗᒋᑦ (ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓇᖅᑐᓐ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ).
 • ᐱᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒥᓱᓂ ᓇᓪᓕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᕈᑎᓂᒃ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓂ ᑕᐃᒪᐃᖁᔭᐅᒍᑎᒃ.

ᐅᑯᐊ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᖓᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖕᒥᔪᑦ.

ᑐᕌᒐᒃᓴᑦ

 • ᒪᓕᒃᓯᒪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᓄᑦ ᑎᓕᔭᐅᔾᔪᑎᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂᒃ ᐊᕙᑎᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᑦ ᐊᕙᑎᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᖓ;
  • ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑦ ᐊᕙᑎᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᓈᓴᐅᑎᖓ 8: ᐅᐱᒍᓱᒡᓗᓂ, ᐱᐅᖅᓱᐊᕐᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᐱᓯᒪᔭᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᖏᑦ, ᐃᓱᒪᒐᔪᖕᓂᕆᔭᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖅᑯᓯᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᔪᖏᖅᓴᐅᑎᖏᓗᒋᑦ ᐊᕙᑦᓯᓚᒃᓯᒪᓂᖅᓴᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ.
  • ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕙᑎᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎ, ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᓐᖓᕕᐅᓗᑎᒃ ᓴᓇᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᐅᖅᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᖑᑦᓯᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ.  ᐅᓄᖅᑐᐃᖅᓱᓗᐊᕐᖢᑎᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖓᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖅᓯᒪᖏᒻᒪᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᓱᖁᑎᒋᔭᐅᓇᑎᒃ ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᖅᑎᐅᔪᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᖕᓄᑦ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᔨᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᑎᐅᔪᓄᑦ.
 •  ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᕌᒐᒃᓴᕆᔭᖏᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕈᑎᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂ (NLCA); ᐊᒻᒪ
  • ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕈᑎᓄᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂ, ᓈᓴᐅᑎᖓ 5.1.2(e): ᑭᓐᖒᒪᒃᓯᕋᑦᑕ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᐅᓚᓂᐅᒐᔭᖅᑐᒥᒃ ᒥᐊᓂᖅᓯᔾᔪᑕᐅᒐᔭᖅᑐᓂᒃ ᓂᕐᔪᑎᓄᑦ...ᐃᓕᓴᖅᓯᓯᒪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᒥᐊᓂᖅᓯᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐱᐅᖅᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᓂᕐᔪᑎᑦ ᓇᔪᖓᖏᑦ.”
  • ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕈᑎᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂ ᓈᓴᐅᑎᖏᑦ 5.1.3(b) ii ᐊᒻᒪ iii: … ᐆᒪᔪᓂᒃ ᒥᐊᓂᖅᓯᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎ ᐃᓕᓴᖅᓯᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᐅᓂᖏᑎᒍᑦ...(ᐊᒻᒪᓗ)  ᐱᔨᑦᓯᕈᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᖏᖅᓴᐅᑕᐅᓗᑎᒃ ᓯᕕᑐᔪᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ, ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᔪᒪᔭᖏᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᐅᔪᑦ.”
 • ᒪᓕᒃᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᒪᓕᒐᐅᔪᓂᒃ ᑐᓐᖓᕕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᑦ ᐃᓗᐊᓂ;
  • ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᑦ ᐊᑖᒍᑦ, ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓇᓚᒎᖅᑐᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᐳᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᕌᖓᑕ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ. 
 • ᓯᕗᒧᐊᒃᑎᑕᐅᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᕆᔭᖏᑕ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᒃ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᓂᕐᔪᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᐊᓂᕆᔭᐅᓂᖏᑎᖑᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᒥ; ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓴᓐᖏᔪᒥᒃ, ᐃᑲᔪᖃᑎᒌᒃᑐᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᖏᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᒪᔨᔭᑐᖃᖏᑦ, ᓴᖅᑭᑦᑎᓗᑎᒃ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᒃᓴᒃᑯᑦ ᓂᕐᔪᑎᓄᑦ ᒥᐊᓂᖅᓯᔾᔪᑎᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂ.

 

ᖃᓄᐃᓚᐅᕐᒪᖔᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕙᑎᒧᑦ ᖃᐅᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᐳᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᒥᒃ, ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᖅᑯᑎᒋᓪᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᑎᒍᑦ, ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᕈᖅᑐᓂᒃ, ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ, ᓯᓚᒥᒃ, ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᒥᐅᑕᐅᔪᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᓂᒃ.  ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕙᑎᒧᑦ ᖃᐅᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᕗᑦ ᑐᑭᓕᐅᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᒃ ᓯᓚᒥᐅᑕᑦ.  ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐃᓗᓕᖃᖅᐳᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕙᑎᒧᑦ ᖃᐅᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᒃᐱᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᖅ ᐊᐅᓚᓂᖃᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐆᒪᔪᕋᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓯᓚᒥ.  ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓯᒪᕗᖅ ᑎᓴᒪᐅᓕᖅᑲᖓᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ;

ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᓪᓚᕆᒃᑕᖏᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓕᐅᕆᓂᖅ ᐊᕙᑎᒥᐅᑕᐅᔪᑦ ᐊᒃᑐᐃᖃᑎᒌᒃᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ (ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕙᑎᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ);

 1. ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᐊᕙᑎᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓕᐅᕆᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐊᕙᑎᒥᐅᑕᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᖅᑐᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᕙᑎᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓄᑦ:
 2. ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᑭᖑᓂᑦᑎᓐᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᖕᓂᖓᓂᒃ (ᐊᒡᒍᖅᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ) ᐊᕙᑎᐅᑉ;
 3. ᐊᓐᓂᕆᔭᐅᓂᖏᑦ ᐊᕙᑎᐅᑉ (ᓯᓚᐅᑉ) − ᖃᓄᐃᓕᖓᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓗᓂ ᑕᒻᒪᖏᓪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓇᖅᐸ, ᖃᓄᕐᓕ ᐱᖅᑯᓯᖃᕆᐊᖃᖅᐱᑕ ᓂᕐᔪᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᒥᐅᑕᓄᑦ (ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐊᓐᓂᕆᔭᑦ); ᐊᒻᒪᓗ
 4. ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᒃ ᑐᓐᖓᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᒃᐱᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᓗᑎᒃ − ᐋᖅᑭᒡᓱᖅᓯᒪᓂᕆᒐᔭᖅᑕᖓ ᐱᒋᐊᕐᓂᖓᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᓗᓂ ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᖕᒪᖔᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ.

ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓗᓕᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᑲᑎᓐᖓᐅᖅᑐᓂᒃ ᐃᓗᓕᕆᔭᖏᓐᓂᒃ:

1. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᖅᑯᐃᕕᖓ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒃ

ᐱᔾᔪᑎᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᐃᖅᑯᐃᕕᐅᑉ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖃᕐᓂᐅᑉ ᐅᓇᐅᕗᖅ:

 • ᐃᑲᔪᖅᓯᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑎᑭᓐᓇᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᐅᑐᓐᖑᐊᖅᑕᖏᓐᓄᑦ: “ᐱᐅᖅᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ;
 • ᐃᑲᔪᖅᓯᖁᓪᓗᒍ ᐱᐅᓯᒋᐊᖁᓪᓗᒍ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪ ᓴᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᒥᐊᓂᕆᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑲᐅᓐᖏᓕᐅᕈᑎᐅᔪᓄᑦ;
 • ᓴᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᕿᓂᖅᑕᐅᔪᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᓄᐊᑦᑎᕕᐅᔪᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᓕᐅᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᒫᓐᓇᕐᓂᓴᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ – ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ –
 • ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᓄᐊᑦᑎᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᑕᑎᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ;
 • ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᒃᓴᒥᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ (ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᖃᑎᒋᔭᖏᓐᓄᑦ) ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᔾᔪᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ; ᐊᒻᒪᓗ
 • ᐃᓕᓴᖅᓯᖁᓪᓗᖏᑦ ᐱᒻᒪᕆᔪᒃᑯᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᒥᐊᓂᖅᓯᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᑎᓕᐅᕆᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒥᒃ.

2. ᐃᓄᐃᑦ  ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ;

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓕᐅᖅᑲᐃᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᓪᓗᒥᓯᐅᑎᕈᖅᑎᓪᓗᓂᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᖅᑯᐃᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᒃ ᓄᑖᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ

ᓯᕗᒧᐊᒃᑎᑦᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖃᕐᕕᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᓕᒫᖓᒍᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ  ᑕᐃᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕈᑎᓄᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂ.

3. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ;

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᖅᑯᐃᕕᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ (ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᖃᑎᖏᓐᓄᓪᓗ) ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒐᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖅᑳᕆᐊᓕᒃᓂ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ

ᓴᓇᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓯᐅᒐᔭᖅᑐᓂᒃ ᑭᐅᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᐱᖅᑯᑎᐅᔪᓄᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᒥᐊᓂᖅᓯᔨᐅᔪᓂᑦ.

4.  ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᒪᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦ; ᐊᒻᒪ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᖅᑯᐃᕕᒃ ᑲᑎᓯᒪᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓂ ᐅᖓᓯᒃᑐᒧᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᕕᖕᒧᑦ, ᑕᐃᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᔪᑦ, ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᖃᑕᐅᔪᓪᓗ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑐᓴᕈᒪᓂᖃᖅᑐᑦ ᐱᑐᒍᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᒍᓯᔪᓇᕐᓗᑎᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᒃᑯᑦ.

5. ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᒡᓗᑎᒃ, ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᑖᓐᓇ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔾᔪᑎᐅᔪᖅ ᐃᓗᓕᖃᕐᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖕᒥ ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᒃ, ᑕᕐᕆᔭᒐᓕᐊᓂᒃ, ᑕᑯᓐᓇᒐᒃᓴᓕᐊᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᒃ, ᐊᒻᒪᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑎᑎᖃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔾᔪᓯᖓᑦ ᐊᑐᖁᓪᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ.

Media Request Form

Login Form