ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑐᕌᒐᒃᓴᖓᑦ ᐱᐅᖅᓱᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᓂᒃ (ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᑦ ᓇᔪᒐᖏᓐᓂᒃ) ᓯᕕᑐᔪᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᓯᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᑕᐅᑦᓯᒃᑯᓪᓗ ᐅᐱᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᖏᑦ.

Login Form