• ᐋᕿᓱᕐᑐᒋᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒥᐊᒐᐃᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ.
 • “ᐆᒪᒋᑦᓯ” ᐅᓪᓗᕐᓯᐅᑏᑦ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᐅᔪᑦ.
 • ᐋᕿᓱᕐᑐᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᕐᓴᐅᑎᑦᑐᒍ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᑐᕌᕐᑐᑦ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᕐᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓂᖏᑕ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᔪᒐᕐᓂᒃ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᖅ.
 • ᐋᕿᓱᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᐅᖃᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᑐᒃᑐᓄᑦ ᖃᓂᒪᐃᑦ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᑦ ᐱᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᓐᑯᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᖅᒥ.
 • ᐋᕿᓱᕐᑐᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᐅᖃᕐᑐᒋᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᒋᐊᓕᖏᑦ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᑦ.
 • ᐱᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒥᓱᕈᕐᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖖᒐᕐᑐᑦ “ᑎᒻᒥᐊᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ” ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ ᓈᓂᐅᓂᕐᓴᓂᒃ, ᓄᑖᖖᒍᕆᐊᕐᑕᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓂᖏᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐊᒥᓱᕈᕐᑎᑕᓂ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐆᒪᔪᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ “ᓄᓇᒥ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ”, “ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐆᒪᔪᐸᐅᔭᐃᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ”, “ᑎᒻᒥᐊᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ” ᐊᒻᒪᓗ “ᓄᓇᕋᐃᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ”.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᑎᒃ “ᖃᐅᒻᒪᓪᓚᑲᑐᒃ: ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐊᑉᐸᓯᓐᓂᕐᓴᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑦᓯᔨᓄᑦ (K-3)”.
 • ᑐᓂᓯᓂᖅ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ ᐊᒥᓱᕈᕐᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᑐᕌᕐᑐᑦ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᕐᕈᒻᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᓂᒃ ᐆᒪᕗᔪᕐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᓄᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ:
  • ᐆᒪᔪᑦ II - ᒥᑭᔫᑎᓄᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ, ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐱᑕᖃᕐᑐᑦ 10ᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ. ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒥᓱᕈᕐᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ.
  • ᑳᑯᓗᒃ - ᒪᒡᕈᐃᓂᖅ ᐅᖃᐅᓯᓖᑦ ᕿᒥᒡᕈᐊᒐᑦ ᐊᑉᐸᓯᓐᓂᕐᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓄᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ.
  • ᐆᒪᔪᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ - ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᐊᖏᔫᑕᐅᓂᕐᓴᓄᑦ ᓱᕈᓂᕐᓄᑦ, ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᒪᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ.
 • ᐋᕿᓱᕐᑐᒋᑦ ᐅᓂᒃᑳᕈᑏᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᓐᓂᒃ ᐊᑦᑐᐃᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓂ, ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑎᒥᐅᔪᓂ.
 • ᑐᓂᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᕈᑏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ “ᐊᕐᓇᐅᒻᒪᖔᑕ ᐊᖑᑎᐅᒻᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᒻᒥᒃ ᐋᕿᑦᓱᐃᓂᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᐃᖃᓗᓐᓂᐊᒐᕐᓂᒃ”.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ “ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᓇᓄᕐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᑦ”, ᐅᓂᒃᑳᑦ ᑎᑎᕋᕈᑕᐅᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓄᕐᓂᒃ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐅᖅᓱᖅᑑᖅᒥ.
 • ᐋᕿᓱᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᑦ ᐊᖏᓪᓕᒋᐊᕐᑐᒍ ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᒪᒋᔭᖏᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ.
 • ᐊᓚᒃᑲᕐᑐᒋᑦ ᖁᕕᐊᓇᕐᑐᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓕᒍᑕᐅᖑᓐᓇᕐᑐᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓂᐱᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᖃᑎᒌᒍᑎᖏᑦ.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᐋᕿᓱᕐᑐᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑐᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒥᒃᒪᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᑕᖃᕐᑎᑕᑦ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅᒥ.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ ᐊᑭᖏᑎᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᕋᓱᐊᕐᑐᒍ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐆᒪᔪᐸᐅᔭᕐᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐊᓂᒍᓐᓇᐃᓪᓕᐅᒪᕙᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᐱᒡᕈᖏᑦ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐆᒪᔪᐸᐅᔭᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᐸᐃᑉᐹᖃᐅᑏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᕐᑏᑦ ᑎᒥᖏᓐᓄᑦ.
 • ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᑦᑐᒋᑦ ᐊᒥᓱᕈᕐᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᐅᖃᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᖏᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᐆᒪᔪᑦ:
  • ᐊᕙᑎ - ᒪᒡᕈᐃᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓕᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐃᓱᒪᒍᑎᖏᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑖᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᕐᑐᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑐᖖᒐᕕᐅᔪᖅ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖅ.
  • ᒪᐅᓕᕐᓂᖅ - ᒪᒡᕈᐃᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓕᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᑕᑯᓐᓇᖁᑕᐅᔪᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᓱᓕᔪᕆᔭᓂᒃ ᐊᑕᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ, ᑕᑯᓐᓇᓗᐊᕐᑐᒍ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᖅ ᐊᒡᓗᒃᑯᑦ. ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐋᕿᓱᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᓱᓕᔪᕆᔭᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ.
  • ᐱᕗᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᑦ #4 - ᒪᒡᕈᐃᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓕᒃ ᕿᒥᒡᕈᐊᒐᑦ ᖁᒡᕙᓯᓐᓂᕐᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓄᑦ; ᑖᒃᑯᐊ ᑕᑯᓐᓇᕈᑕᐅᔪᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᓂᒃ ᓇᑦᓯᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᒍᑦ.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ ᓴᓇᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᒪᑭᑦᑕᐅᑏᑦ ᐱᑕᖃᕐᑐᑦ 52ᓂᒃ ᑎᒻᒥᐊᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐊᑐᕐᑐᒍᑦ ᓄᓇᓄᑦᒥ ᐱᖓᓱᐃᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ (ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᕐᑐᓐ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ).
 • ᐱᖃᑕᐅᓪᓗᑕ ᐊᒥᓱᓂ ᓇᓪᓕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᓂ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᑕᐃᒪᐃᖁᔭᐅᒐᐃᒐᑦᑕ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ ᓄᑖᖖᒍᕆᐊᕐᑕᐅᕙᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᑕᐃᒪᖖᒐᑦ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑕᖃᕐᓗᑎᒃ 2 ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᓐᓂᒃ.  ᐊᑏ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓯᐅᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᖅ ᐊᓪᓕᕐᓃᑦᑐᖅ ᑐᓂᓗᒋᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᑎᑦ ᑕᒫᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᐅᔾᔭᕈᑎᓂᒃ.  ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᑕᐅᕙᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᕐᑎᑕᐅᓗᓯ ᑭᐅᔾᔪᑎᓯ ᓱᓕᒻᒪᖔᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᓕᖖᒋᒻᒪᖔᑦ.  ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᒪᒡᕉᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᒃ ᐱᓕᐅᔾᔭᕈᑦ ᒪᑐᑉᐸᑦ, ᐊᑎᖏᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑐᓂᓯᔪᑦ ᓱᓕᔪᓂᒃ ᑭᐅᔾᔪᑏᑦ ᐃᓕᔭᐅᕙᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᑎᒍᓯᕕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᓄᑦ.  ᓱᓕᔪᖅ ᑭᐅᔾᔪᑦ ᐃᓕᔭᐅᓕᕐᓗᓂ ᐊᓪᓕᕐᓄᑦ.  ᓵᓚᑦᓴᕐᑐᖅ ᐱᓂᐊᕐᑐᖅ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᓂᒃ ᐱᑕᓕᒻᒥᒃ.  ᐱᑦᓯᐊᖁᓇᕐᐳᓯ!

ᑕᒫᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᐊᐱᖅᑯᑦ:

 ᐊᐱᖅᑯᑦ: ᑭᓲᕙᑦ ᐊᖏᓂᕐᐹᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑕᑯᔭᑦᓴᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒪᖏᓐᓂ?

Deadline: April 6, 2015 at 5:00PM Eastern time

ᐊᑏᑦ
Invalid Input

ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑏᑦ
Invalid Input

ᑭᐅᔾᔪᑏᑦ
Invalid Input

ᐊᑭᓂᐊᕈᑦ ᑎᑎᖅᑲᓗᓐᓂᒃ ᐊᐱᖅᑯᑦ(*)
ᐊᑭᓂᐊᕈᑦ ᑎᑎᖅᑲᓗᓐᓂᒃ ᐊᐱᖅᑯᑦ
Invalid Input

ᐊᓂᒍᕐᑐᒥ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᐅᔾᔭᕈᑎᓄᑦ ᑭᐅᔾᔪᑏᑦ

ᑭᓱᑦ ᐱᑕᖃᕋᔪᑦᑐᑦ ᓇᐹᕐᑐᖃᖖᒋᑦᑐᒥᒃ ᑐᒃᑐᓄᑦ ᖃᓂᒪᐃᑦ ᐱᑕᖃᓚᕿᓲᖑᕙᑦ ᖁᐱᒡᕈᒧᒃ ᓯᐊᒻᒪᕐᑐᓄᑦ ᐃᓪᓚᐅᖓᑕ ᐴᖓᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᓄᒡᕋᓕᐅᕐᓇᑎᓪᓗᒍ, ᐊᒻᒪᓗ ᐳᓪᓕᕈᑕᐅᓲᑦ ᑐᒃᑐᐃᑦ ᕿᑐᕐᖏᐅᕈᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅᖏᓐᓂ ᓇᒡᒍᐊᖏᓐᓄᑦ?

ᑭᐅᔾᔪᑦ:  ᐃᒪᕆᐊᖅ (Brucella suis)

ᓇᓪᓕᐊᒃ ᒪᒡᕉᒃ ᐆᓇᕐᓯᕙᓪᓕᐊᒍᑏᒃ ᐳᔫᒃ, ᒫᓐᓇ ᖁᐊᑦ ᓄᓇᒥ ᖁᐊᖑᐃᓐᓇᕐᑐᓂ, ᐱᑕᖃᓕᕋᔭᕐᐸᑦ ᐊᖏᔪᐊᓘᓗᑎᒃ ᖁᐊᖑᐃᓐᓇᕐᑐᖅ ᐊᐅᓐᓂᕐᐸᑦ? 

ᑭᐅᔾᔪᑦ:  ᒑᓴᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᐅᕐᒥ ᐱᔪᑦ

 

ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᐱᑕᖃᕐᑎᑕᑦ ᐊᓚᒃᑲᐃᓯᒪᔪᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐱᕕᑦᓴᓂᒃ, ᑕᒪᒃᑭᒃᑯᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑎᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓕᕆᒡᕕᐅᔪᑦ.  ᐅᕙᓂ ᐃᓚᖓᓂ ᑕᑯᓂᐊᕐᐳᑎᑦ ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᕕᑦᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᕐᑐᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᑎᒃ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᑦᓯ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᓚᒃᑲᐅᒪᑎᓪᓗᒍ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᑦ ᐊᑕᔪᑦ ᐆᒪᔪᓕᔨᕐᔪᐊᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᖏᓐᓄᑦ.

Conservation EducationConservation Education

#NameLast Updated OnDownloaded
1NWMB Mandate BrochureNWMB Mandate Brochure (Details)Aug 18, 20146965 times

For KidsFor Kids

#NameLast Updated OnDownloaded
1Wildlife of Today and Tomorrow Colouring BookWildlife of Today and Tomorrow Colouring Book (Details)Aug 20, 20148457 times
2Nunavut Wildlife Activity BookNunavut Wildlife Activity Book (Details)Feb 20, 20158134 times

Jorgen Bolt Memorial ScholarshipJorgen Bolt Memorial Scholarship

#NameLast Updated OnDownloaded
1Jorgen Bolt Award application form INUKJorgen Bolt Award application form INUK (Details)Aug 11, 2021858 times
2Jorgen Bolt Award application form ENGJorgen Bolt Award application form ENG (Details)Aug 11, 2021934 times

ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐊᑑᑎᒋᓗᐊᕐᑕᖓ ᐋᕿᑦᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐃᒪᐃᑦᑐᖅ ᐋᕿᑦᓱᐃᓂᖅ ᑕᒡᕙᓂ ᐱᑕᖃᕐᑐᒥᒃ ᑲᒪᒋᓗᒋᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᐃᑦ ᑐᕌᕐᑐᑦ ᐱᑕᖃᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑉᐱᒋᔭᒥᓂᒃ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ (ᓄᓇᖁᑎᑖᕈᑏᑦ).

ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᑦ ᐃᒪᐃᑦᑑᓂᐊᕐᑐᑦ:

 • ᐅᑯᐊᑐᐊᖑᓗᒋᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᕐᑕᑦ ᓯᕗᓕᕐᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕿᓱᕐᑕᖏᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ;
 • ᑕᑯᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᐅᒪᔪᑦ ᐊᑕᔪᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᑦ;
 • ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐱᐅᓯᓕᒻᒥᒃ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑕᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂ; ᐊᒻᒪᓗ
 • ᑲᒪᒋᔭᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᕐᐹᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕆᐊᑭᓐᓂᕐᐹᒥᒃ ᐱᐅᓯᓕᒻᒥᒃ.

ᑕᒫᓂ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᓇᕐᒥ ᐊᒡᕌᒍᒥ 2014-2015, ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᕐᑐᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᒋᐊᕐᑕᓂᒃ ᑕᒡᕙᓂ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂ:

 • ᐊᐃᑉᐸᖓᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᐅᔾᔭᕈᑏᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᓚᒃᑲᐅᒪᒡᕕᖓᓂ;
 • ᐱᓕᕆᐊᖑᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ
 • ᓄᓇᑐᐃᓐᓇᒃᑰᕈᓐᓇᕐᑐᑦ ᐃᖏᒡᕋᔾᔪᑏᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᔾᔫᒥᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕈᑏᑦ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᑦ
 • ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᒻᒪᕇᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓱᓕᔪᑦ ᒪᑭᑦᑕᐅᑏᑦ
  kids_header

kids_concentration
Try our version of this classic game.
Match the animals by clicking on the squares.
Play the game!

goose
kids_picturepuzzle_1
At the click of the button you can scramble the polar bear picture, but can you put it back together?

Play the game!


kids_picturepuzzle_2
Here's a different picture ....can you put the caribou back together?
Play the game!

 

kids_whoami
How well do you listen to the animals? Listen and match the 15 animal sounds you hear to the list of animals provided.
Requires a sound enabled PC
Play the game!

 

turkey

kids_animalquiz
How well do you know your facts about the animals in the north?
Take this quiz and test your knowledge.
Play the game!

 

For KidsFor Kids

#NameLast Updated OnDownloaded
1Wildlife of Today and Tomorrow Colouring BookWildlife of Today and Tomorrow Colouring Book (Details)Aug 20, 20148457 times
2Nunavut Wildlife Activity BookNunavut Wildlife Activity Book (Details)Feb 20, 20158134 times

Login Form