ᓇᓪᓕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᑲᑎᒪᓂᖅ 004-2018 ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᒍᑦ − ᐃᖃᓗᐃᑦ − ᑏᓯᒻᐱᕆ 5, 2018

ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᕙᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᑐᖔᓂᐅᙱᑦᑐᑦ ᒪᒡᕈᐊᑎᕐᓗᑎᒃ ᐊᒡᕌᒍᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᐊᒥᓱᐊᕐᑎᓪᓗᑎᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑉᐸᑦ ᓈᒻᒪᒋᐊᖓ (ᓄᓇᑖᕈᑏᑦ ᐃᓚᖓ 5.2.14).

ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅᒪ, ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐊᑐᕐᐸᑦᑐᑦ ᑎᓴᒪᐃᕋᕐᑕᕐᑐᑎᒃ ᑕᑯᓐᓇᖃᑎᒌᑦᑐᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᕐᓂᒃ ᒫᓂ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓ ᔫᓂᒥ, ᓰᑎᒻᐱᕆᒥ, ᑏᓯᒻᐱᕆᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᑦᓯᒥ; ᐃᒪᐃᙱᑉᐸᑦ ᐊᓚᒃᑲᕐᑐᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᒫᒃ ᑲᑎᒪᕙᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᐊᒍᑦ.  ᑖᒃᑭᑯᐊ ᑕᐃᔭᐅᒐᔪᑦᑐᑦ ᐃᒫᒃ ᓇᓪᓕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᑲᑎᒪᓃᑦ.  ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᑲᑎᒪᓃᑦ ᐃᓂᓕᐅᕐᑕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᐸᑕ.

ᐃᒪᐃᑦᑑᓪᓗᑎᒃ ᑎᒥᙳᕐᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᑖᕈᑎᑎᒍᑦ, ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᒪᒋᐊᖃᕐᑐᑦ ᖃᓄᓕᒫᖅ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᒪᑐᐃᖓᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓚᒃᑲᐅᒪᔪᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᓗᒋᑦ ᐃᓘᓐᓇᒐᓚᑎᓯᒃ ᑕᒡᕙᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ  ᐱᓕᕿᐊᓂ ᐊᔪᕐᓇᖏᑉᐸᑦ ᒪᑐᐃᖓᓗᒋᑦ.  ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ, ᐅᓘᓐᓇᑎᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᑦ − ᐃᓚᐅᒐᑎᒃ ᑲᙳᓇᕐᑐᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᑯᑑᓪᓗᑎᒃ ᑲᙳᓇᕐᑐᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᓃᑦ − ᒪᑐᐃᖓᔪᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ.

ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᓂᓯᕙᑦᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᒍᑎᓂᒃ ᐊᒡᒋᕐᑐᒥ ᑎᓴᒪᐃᕋᕐᑕᕐᑐᒥᒃ ᑲᑎᒪᓂᕐᓂᒃ ᓯᕗᕐᖓᒍᑦ 60 ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐃᓂᓕᐅᕐᑕᐅᒪᔫᑉ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᖅ ᐅᓪᓗᖓ ᑲᑎᒪᓂᐅᑉ.  ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᑐᓂᔭᐅᕙᑦᑐᑦ ᑲᒪᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᓐᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᒡᕕᐅᔪᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᓐᐅᙱᑦᑐᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᓚᒃᑲᐅᒪᒡᕕᖓᓄᑦ.  ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᒍᑦ ᐃᓚᖃᕐᑐᖅ ᑐᑦᓯᕋᑎᐅᓂᒃ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᑦᓴᓂ ᑲᒪᒋᔭᑦᓴᓂᒃ.

ᑭᖑᓪᓕᕐᒥᒃ ᓇᓪᓕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᑲᑎᒪᓂᖅ:  ᑏᓯᒻᐱᕆ 5, 2018

ᓇᒦᓐᓂᖓ:  ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑲᑎᒪᒡᕕᖓ, ᐃᖃᓗᓐᓂ, ᓄᓇᕗᑦᒥ

ᑕᑯᒍᒪᒍᑦᓯᐅᒃ ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᒍᑦ RM 004-2018 ᐊᑏ ᓇᕿᒍᑦ ᐅᓇ: RM 004-2018 NOTICE INUK.pdf

Login Form