Coming soon

ᐊᓪᓕᓃᑦᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᓚᒃᑲᕐᑕᐅᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᕗᑦ.

ReportsReports

ᑐᓱᓴᕐᑎᑕᐅᑕ ᐱᓪᓗᒍ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᑦ

ᐊᐱᖅᑯᑎᑦᓴᖃᕐᐱᓰᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᔨᐅᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᑦ?  ᐊᑐᒃᑭ ᐅᑯᐊ ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᑦᓯ.

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Please write a subject for your message.

Please let us know your message.

Invalid Input

ᐊᓪᓕᓃᑦᑐᑦ, ᐊᑏ ᑕᑯᓯᐅᒃ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑎᑎᖅᑲᕗᑦ

Community NewsletterCommunity Newsletter

#NameLast Updated OnDownloaded
12019-05 - May Newsletter - ENG2019-05 - May Newsletter - ENG (Details)Mar 21, 20222864 times
22019-04 April Newsletter - ENG and INUK2019-04 April Newsletter - ENG and INUK (Details)Mar 30, 20222914 times
32019-03 March Newsletter - ENG and INUK2019-03 March Newsletter - ENG and INUK (Details)Mar 30, 20222822 times
42019-02 February Newsletter - ENG and INUK2019-02 February Newsletter - ENG and INUK (Details)Mar 30, 20223084 times
52019-01 December and January Newsletter - ENG and INUK2019-01 December and January Newsletter - ENG and INUK (Details)Mar 31, 20223030 times
62018-11 November CBMN Community Newsletter - ENG and INUK2018-11 November CBMN Community Newsletter - ENG and INUK (Details)Nov 30, 20183696 times
72018-10 October CBMN Community Newsletter - ENG and INUK2018-10 October CBMN Community Newsletter - ENG and INUK (Details)Nov 05, 20183871 times
82018-09 September CBMN Newsletter - ENG and INUK2018-09 September CBMN Newsletter - ENG and INUK (Details)Oct 01, 20183819 times
92018-08 August CBMN Newsletter - ENG and INUK2018-08 August CBMN Newsletter - ENG and INUK (Details)Aug 31, 20184074 times
102018-07 July CBMN Newsletter - ENG and INUK2018-07 July CBMN Newsletter - ENG and INUK (Details)Jul 27, 20184171 times
112018-06 June CBMN Newsletter2018-06 June CBMN Newsletter (Details)Jul 06, 20184074 times
122018-05 May CBMN Newsletter - ENG and INUK2018-05 May CBMN Newsletter - ENG and INUK (Details)May 20, 20184337 times
132018-04 April CBMN Newsletter - ENG and INUK2018-04 April CBMN Newsletter - ENG and INUK (Details)May 07, 20184141 times
142018-03 March CBMN Newsletter - ENG and INUK2018-03 March CBMN Newsletter - ENG and INUK (Details)May 07, 20184259 times
152018-02 February CBMN Newsletter2018-02 February CBMN Newsletter (Details)Feb 27, 20184221 times
162018-01 January CBMN Newsletter2018-01 January CBMN Newsletter (Details)Feb 04, 20184302 times
172017-12 December Newsletter ENG and INUK2017-12 December Newsletter ENG and INUK (Details)Nov 29, 20174552 times
182017-11 November CBMN Newsletter - ENG and INUK2017-11 November CBMN Newsletter - ENG and INUK (Details)Nov 12, 20174703 times
192017-10 October CBMN Newsletter - ENG and INUK2017-10 October CBMN Newsletter - ENG and INUK (Details)Nov 06, 20174621 times
202017-09 September CBMN Newsletter - ENG and INUK2017-09 September CBMN Newsletter - ENG and INUK (Details)Oct 02, 20174747 times
212017-08 August CBMN Newsletter - ENG and INUK2017-08 August CBMN Newsletter - ENG and INUK (Details)Sep 05, 20174860 times
222017-07 July CBMN Newsletter - ENG and INUK2017-07 July CBMN Newsletter - ENG and INUK (Details)Jul 18, 20175154 times
232017-06 June CBMN Newsletter - ENG and INUK2017-06 June CBMN Newsletter - ENG and INUK (Details)Jun 22, 20175113 times
242017-05 May CBMN Newsletter - ENG and INUK2017-05 May CBMN Newsletter - ENG and INUK (Details)May 09, 20175015 times
252017-04 April CBMN Newletter - ENG and INUK2017-04 April CBMN Newletter - ENG and INUK (Details)May 04, 20175087 times
262017-03 March CBMN Newsletter - ENG and INUK2017-03 March CBMN Newsletter - ENG and INUK (Details)May 04, 20175367 times
272017-02 February CBMN Newsletter - ENG and INUK2017-02 February CBMN Newsletter - ENG and INUK (Details)May 04, 20175463 times
282017-01 January CBMN Newsletter - ENG and INUK2017-01 January CBMN Newsletter - ENG and INUK (Details)May 04, 20175569 times

ᑭᓲᕙ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ?

ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᐋᕿᑦᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᑯᓇᖖᒐᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐆᑦᑐᕋᕐᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖓᓱᓂ ᐱᖃᑕᐅᔪᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ, ᐊᕐᕕᐊᑦ, ᐃᑲᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ, ᐅᕙᓂ ᕖᕝᕗᐊᕆ 2012.  ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᑲᑎᒍᑕᐅᔪᖅ ᓱᓕᔪᕆᔭᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓂᒃ ᐊᒥᖅᑳᕐᑐᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒥᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ.  ᐊᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓇᒋᑦ ᐊᐱᖅᓱᕐᓃᑦ ᓄᐊᑦᓯᓗᓂ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ, ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᓴᓇᒪᓂᖏᑦ ᐊᔾᔭᒐᕐᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᕋᓛᓂᒃ (MESAs) ᑎᑎᖃᕐᑐᒋᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᑕᑯᔭᓂ, ᐱᔭᓂ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᕙᑖᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᑕᑯᔭᒃ ᐊᐅᓪᓚᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ.  ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᔾᔭᒐᕐᓄᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᕋᓛᓄᑦ ᑲᑎᑕᐅᓕᕐᑐᑎᒃ ᐊᓚᒃᑲᕐᑐᒋᑦ ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᓯᒪᒡᕖᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᓂᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᓇᓕᓐᓂ, ᐊᕕᑦᑐᕐᓯᒪᔪᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓯᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐃᑉᐱᒋᓗᒍ ᐃᒫᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᒻᒥᒃ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᔩᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᐱᔭᒥᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓇᖓᑦ ᐊᐅᓪᓚᑦᓯᒪᑯᑖᑉᐸᑦᑐᓂᒃ.  ᐆᒃᑐᕋᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᖏᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᐸᕐᓇᐅᑎᒃᓴᓕᐊᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓇᐅᑦᑎᖅᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖏᓐᓂ, ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᓈᖅᑕᐅᒋᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᓄᑕᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᕙᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᐱᖓᒃᓴᒃᑯᑦ ᐊᕐᕋᒍᑕᒪᖅ, ᐱᖓᓱᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᑦ ᑲᑎᖅᓱᐃᔨᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ.

cbmn pic

ᑭᓲᕙ ᑐᑭᒋᔭᐅᑎᑕᖅ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒧᑦ?

 ᐃᓱᒪᒋᔭᖅ ᐱᑕᖃᓕᕐᓗᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᐱᕈᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᖃᖃᑎᒋᕙᑦᑐᒋᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦ, ᐊᕕᑦᑐᕐᓯᒪᔪᓂ ᐆᒪᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖏᑦ, ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᕐᑏᑦ ᑎᒥᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕘᓇ ᖃᐅᔨᔭᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᖑᔭᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ.  ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᐃᓕᓴᕐᓯᒍᑦ ᑲᒪᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ.  ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ) ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᓄᐊᑕᓂᒃ ᐅᕘᓇ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᑲᒪᓗᑎᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᓐᓂᒃ, ᐱᓗᐊᕐᑐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑏᑦ, ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᒋᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᕖᑦ, ᑎᑎᕋᕐᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᓇᒦᓐᓂᖏᑦ, ᓅᑦᑕᕐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓂᐃᓐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᒋᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᓖᑦ ᖃᔨᐅᓴᕐᑕᐅᑲᓐᓂᓂᕐᒥᒃ.  ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᑐᖅ ᑲᑎᕐᓱᕐᓗᒋᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᐱᑕᖃᕆᓖᑦ ᑲᒪᒋᓗᒋᑦ ᐃᓱᒫᓗᒍᑏᑦ ᐊᑦᑐᐃᔪᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᖖᒋᒍᑎᖏᓐᓂᒃ.  ᑲᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥᒃ, ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᑭᐅᓗᒋᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐱᒻᒪᐱᐅᔪᑦ ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᑦ, ᐃᓚᖃᕈᓐᓇᕐᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ:

  • ᖃᓄᖅ ᓅᑉᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᐊᖅᑯᑎᖏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒡᕌᒍᒥ ᐅᐸᒐᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᐸᑦ?
  • ᖃᓄᐃᑦᑑᕙᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᕐᐸᑦ ᐊᖑᓇᓱᒍᓰᑦ?
  • ᓇᒦᑉᐸᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᕐᐹᑦ ᓇᔪᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᓇᓱᒡᕖᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᒋᐊᓖᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ?
  • ᓇᒦᑉᐸᑦ ᖃᓂᒪᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᕐᓯᒪᔪᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᑕᑯᔭᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᑯᓚᐃᓐᓂᓕᒻᒥᒃ?
  • ᐱᑕᖃᕐᑑᑦ ᐊᒥᓱᕈᕐᐸᓪᓕᐊᕙᑦ? ᐃᓄᐃᓴᓪᓕᕙᓪᓕᐊᕙᑦ? ᐊᓯᔾᔨᕐᓯᒪᖏᓪᓚᑦ?

ᖃᓄᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᓂᐊᕐᐸᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᑦᓄ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒧᑦ?

 ᐃᓱᒪᔪᒍᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᑕᑯᓂᐊᕆᐊᖏᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᓂᒃ ᐱᖃᑕᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒥ.  ᐊᒃᓱᕈᐊᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐊᑑᑎᓕᒻᒥᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓯᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ.  ᓄᓇᓖᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᓈᓴᐅᑎᒥᓂᒃ, ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᑐᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓗᓂ ᓄᓇᕷᓐᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ.  ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐊᓚᒃᑲᐃᓂᐊᕐᑐᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᑦᓴᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐱᓕᕇᓐᓇᖏᑦᑐᖅ ᓈᓴᐅᓯᕆᔨ ᐊᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ.  ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐱᒐᓱᐊᕐᒥᔪᖅ ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᑐᓴᐅᒪᒍᑏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ, ᐊᕕᑦᑐᕐᓯᒪᔪᓄᑦ, ᒐᕙᒪᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᒡᕕᓐᓄᑦ, ᐊᓚᒃᑲᐅᒪᓗᒍ ᑲᒪᔨᐅᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᓪᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ.

ᖃᓄᖅ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᕙᑦ?

ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑐᓴᕋᓱᐊᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑕᓂᒃ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒐᑦ ᓂᕈᐊᕐᓗᓂ ᓈᒻᒪᓂᕐᐹᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᒥ.  ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᐃᓅᓯᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔾᔭᓴᐅᑎᓄᑦ ᐊᓚᒃᑲᕐᑐᑦ (ᒪᑯᐊ ᐃᓄᖏᑕ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓖᑦ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕐᓂᖏᑦ), ᐊᑐᕐᓂᖏᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᓂᕿᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᓂᒃ ᐱᓪᓗᒋ ᐆᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᐊᕙᑖᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᑐᑦ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕐᑐᒋᑦ ᑭᖑᓪᓕᑉᐹᑦ ᓄᓇᓖᑦ.  ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᒐᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑐᒋᑦ ᐱᒐᓱᐊᕈᑏᑦ ᐱᔭᑦ ᐃᓚᐅᒍᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᑭᐅᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒐᓱᐊᕈᑎᓂᒃ.  ᐱᒐᓱᐊᕈᑏᑦ ᕿᒥᒡᕈᔭᐅᕙᑦᑐᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ, ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ ᑭᒡᒐᖏᑦ ᐅᕙᙵᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᐊᕕᑦᑐᕐᓯᒪᔪᓂ ᐆᒪᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖏᑦ, ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔩᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ.  ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᐱᒋᐊᓕᒃ ᐊᑯᓂᒃ ᑲᒪᒍᒪᔪᓂᒃ ᐱᖃᑕᐅᔪᓂᒃ, ᑕᐃᒪ ᓇᓗᓇᙱᒍᑏᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᕿᐊᓱᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᒥᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᑦ ᐱᑕᖃᕐᑐᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ.

IMG 4054

ᐱᖃᑕᐅᔫᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᓂᐊᕐᐸᑦ ᐱᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ?

ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓱᓕᔪᕆᔭᓖᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔪᒻᒪᕆᐅᒋᐊᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᓴᓇᒪᔭᖅ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒋᑦ ᐱᖃᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᖏᑦ.  ᑕᐃᒪᙵᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᓈᓴᐅᑎᖏᑦ ᐃᓕᔭᐅᒐᐃᒻᒪᑕ ᐅᕗᖓ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒥ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᓂᕐᕙᐅᓯᒪᒡᕕᒃᒧᑦ, ᑖᑦᓱᒪ ᐊᑎᖓ ᐃᓕᔭᐅᕙᑦᑐᖅ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᐊᒧᓯᒍᑎᓄᑦ ᓵᓚᑦᓴᕈᓐᓇᐅᑦ ᓂᐅᕕᕈᑎᓂᒃ (ᐊᑭᓕᓐᓂᒃ ᑎᑭᑦᑐᒍ $1,000), ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒡᕈᐊᑎᕐᑕᕐᑐᑦ ᐊᒡᕌᒍᒥ ᐊᒧᓯᒍᑏᑦ ᐊᖏᓂᕐᓴᓂᒃ ᓄᕐᓗᒐᑦᓴᓂᒃ.  ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᕐᑐᑦ ᐊᙳᑕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᓂᒃ ᓈᓴᐅᑎᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᒥ ᑕᐃᒪᙵᑦ ᐱᕙᓐᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᐃᓕᓴᕆᐅᒍᑎᓂᒃ ᑐᓂᒡᕈᑎᓂᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᖃᓄᐃᑦᑐᑦ ᐱᕕᑦᓴᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕙᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᖏᓐᓂᒃ?

 ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᑐᓂᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑕᐅᓂᐊᕐᑐᖅ ᐱᓕᕇᓐᓇᖏᓪᓗᓂ ᓈᓴᐅᓯᕆᔨ ᑲᒪᒋᔭᒧᑦ.  ᓈᓴᐅᓯᕆᔨ ᐃᑉᐱᒋᔭᓕᒃ ᐃᓕᐅᖅᑲᐅᓂᕐᒥᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐊᔾᔭᒐᕐᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᕋᓛᖏᓐᓂᒃ (MESAs) ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᓗᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᕈᒻᒥᒃ.  ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᓴᐅᓯᕆᔩᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐱᓂᐊᕐᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔭᒐᕐᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᕋᓛᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᓪᓗᒋᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᓴᐅᑏᑦ.  ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒪᔪᑦ ᐃᒫᐋᒃ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᐊᒧᔭᐅᕙᑦᑐᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕆᐊᖏᑦ ᐊᑭᖏᓐᓄᑦ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ.

ᑭᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᐊᕐᐸᑦ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ?

 ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᓯᒪᒡᕖᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᑐᓂᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐃᓚᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒥ.  ᐅᓪᓗᒥ ᐱᑕᖃᕐᑐᖅ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᖁᒡᕙᓯᓪᓕᕇᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ:  ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᑦ ᐱᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖁᑎᒥᓂᒃ; ᓈᓴᐅᓯᕆᔩᑦ ᐱᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ ᓄᐊᑕᓂᒃ ᓄᓇᖏᓐᓂ (ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᐅᖏᑦᑐᖅ); ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᕈᒻᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕈᓐᓇᕐᑐᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ.  ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ ᐊᒥᖅᑳᕈᑎᓂᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂᒃ ᐅᕙᓂ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ.  ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᐊᔪᖖᒋᒍᑎᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᖃᓄᓕᒫᖅ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ ᓄᐊᑕᒥᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᓯᒪᒍᑎᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᔪᖖᒋᒍᒻᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐸᐃᑉᐹᒨᕐᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐱᔭᕇᕐᓂᖅ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᒐᐅᔪᓂᒃ.  ᑲᖖᒍᓇᕐᓂᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᔪᖅ ᐃᓛᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑦᓰᔾᔮᖏᒻᒪᑕ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔾᔮᖏᒻᒪᑕ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᐅᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᑐᑎᒃ ᐊᖅᑯᑎᒥᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ.

ᖃᓄᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᕙᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒥ?

 ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᑦ ᐃᒫᒃ ᑐᑭᓯᓇᕐᑐᒥᒃ, ᕿᓚᒻᒥᐅᔪᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑐᐃᖓᔪᒥᒃ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᒍᑏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ, ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᒡᕕᓐᓄᑦ ᐊᑐᓗᐊᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑉ.  ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᑎᑦᑏᓐᓇᖅᐳᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᓪᓗ ᑐᔪᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓱᑎᒃ ᑕᕿᑕᒫᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᓄᑖᓂᒡᓗ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᖃᑦᑕᐃᓐᓇᖅᓱᑎᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᓂᐊᖅᑕᐅᕝᕕᖓᒍᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓇᐅᑦᑎᖅᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖏᓐᓂᒃ, ᓴᕿᑦᑎᑦᑎᕙᒃᓱᑎᒃ ᐱᖓᓱᐃᑦ ᑕᖀᑦ ᓇᓂᑕᒪᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ, ᐊᕐᕋᒍᑕᒫᕐᓗ ᐅᓂᒃᑲᓕᐅᖅᐸᒃᓱᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕿᐅᒪᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ FᐄᔅBᐅᒃᑯᑦ-Facebook-ᑯᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᕕᒃᑯᑦ ᒪᒃᐱᒐᖃᖅᓱᑎᒃ, ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᐅᔪᒪᔪᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᖅᓱᑎᒃ ᐊᔾᔨᖁᑎᒥᓂᒃ ᐅᓂᒃᑲᒐᕆᔭᖏᓐᓂᒡᓗᓐᓃᑦ, ᐊᐱᕆᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᓱᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓄᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑐᓂᒃ  ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒡᓗ, ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ. ᓱᓕᑦᑕᐅᖅ, ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᓯᔪᑦ ᕇᐱᑲ ᔨᐊᐱᓴᓐ ᐅᕙᓂ ᓅᕙᓯᓚ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᑐᓴᕋᓱᐊᕐᑏᑦ ᑲᒪᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᓐᓄ ᐊᖅᑯᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᒥ.

ᑭᒃᑯᓐᓂᒃ ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᒍᓐᓇᕐᐸᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑲᓐᓂᕐᒥᒃ ᐱᒍᒪᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐱᖅᓱᕐᓗᓂ?

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᐊᑏ ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᑕᐅᑕ ᐅᑯᓇᓂ ᑐᕌᕈᑎᓂ:

ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ

3 ᓇᑎᖓ, 1106 ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ ᐊᑐᕆᐊᖅ

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃ 1379, ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᐅᖄᓚᐅᑦ:  (867) 975-7300

ᓱᑲᑦᑐᒃᑰᕈ:  (888) 421 9832

ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑖ: 

Login Form