ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐊᑑᑎᒋᓗᐊᕐᑕᖓ ᐋᕿᑦᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐃᒪᐃᑦᑐᖅ ᐋᕿᑦᓱᐃᓂᖅ ᑕᒡᕙᓂ ᐱᑕᖃᕐᑐᒥᒃ ᑲᒪᒋᓗᒋᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᐃᑦ ᑐᕌᕐᑐᑦ ᐱᑕᖃᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᒡᕙᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑉᐱᒋᔭᒥᓂᒃ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ (ᓄᓇᖁᑎᑖᕈᑏᑦ).

ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᑦ ᐃᒪᐃᑦᑑᓂᐊᕐᑐᑦ:

 1. ᐅᑯᐊᑐᐊᖑᓗᒋᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐊᕐᑕᑦ ᓯᕗᓕᕐᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕿᓱᕐᑕᖏᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ;
 2. ᑕᑯᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᑦ ᐊᑑᑎᓖᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓄᑦ;
 3. ᑲᒪᒋᔭᑦ ᐱᐅᓯᓕᒻᒥᒃ ᐱᑕᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᖃᑕᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐋᕿᓱᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂ; ᐊᒻᒪᓗ
 4. ᑲᒪᒋᔭᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᕐᐹᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᕆᐊᑭᓐᓂᕐᐹᒥᒃ ᐱᐅᓯᓕᒻᒥᒃ.

ᑕᒫᓂ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᓇᕐᒥ ᐊᒡᕌᒍᒥ 2012-2013, ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᕐᑐᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᒋᐊᕐᑕᓂᒃ ᑕᒡᕙᓂ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂ:

 • ᐊᒥᐊᒐᐃᑦ
 • ᐅᓪᓗᕐᓯᐅᑏᑦ ᐱᓕᐅᔾᔭᕈᑕᐅᓂᖏᑦ
 • ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᐊᐅᓚᔫᑦ
 • ᐋᕿᓱᕐᓗᒍ ᑕᐃᒪᓐᖓᑦ ᐱᓕᐅᑎᒍᑏᑦ ᐊᖅᑯᑎᒋᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᓚᒃᑲᐅᒪᒡᕕᖓᑦ (ᐱᑕᖃᕐᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖏᓐᓂᒃ ᐱᑖᖑᕙᑦᑐᓂᒃ)

ᑲᒪᒋᖃᑦᑕᕐᓯᒪᔭᖏᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ:

 • ᐱᖃᑕᐅᓂᖅ ᐊᓚᒃᑲᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᙵᕐᑐᑦ “ᑎᒻᒥᐊᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ” ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᑐᑎᒃ ᓈᓂᐅᓂᕐᓴᐃᑦ, ᓄᑖᙳᕆᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᖃᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᑎᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᓚᒃᑲᕐᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ “ᓄᓇᒥᐅᑕᐃᑦ ᐆᒪᔪᐸᐅᔭᐃᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ”, “ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐆᒪᔪᐸᐅᔭᐃᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ”, ᐊᒻᒪᓗ “ᐱᑕᖃᕋᔪᑦᑐᑦ ᐱᕈᕐᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ”.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᑎᒃ “ᖃᐅᒻᒪᓪᓚᑲᑐᒃ:  ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᒻᒪᕇᑦ ᐃᓱᒪᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᒥᑭᔫᑕᐅᓂᕐᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ (ᐱᒋᐊᖃᑖᓂᒃ−3ᒧᑦ)”.
 • ᐱᑕᖃᒃᑲᐃᓪᓗᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᒪᑯᒧᖓ ᓴᓇᔭᐅᓂᖏᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ ᑐᕌᕐᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᓯᐊᓂᕐᓴᐅᓕᕐᓂᖏᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᑦ ᓱᕈᓯᖏᑦ ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ:
 • ᐆᒪᔪᑦ II - ᓱᕈᓯᓛᓄᑦ, ᐅᖃᓕᒫᒃ ᐱᑕᓖᑦ ᖁᓕᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ.  ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒥᓱᕈᕐᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ.
 • ᑳᑯᓗᒃ - ᒪᒡᕉᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓖ ᕿᒥᒡᕈᐊᒐᐃᑦ ᐊᑉᐸᓯᓐᓂᕐᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓄᑦ.
 • ᐆᒪᔪᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᑦ - ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐆᒪᔪᙳᐊᑦ ᐊᖏᔫᑕᐅᓂᕐᓴᓄᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ, ᐊᒥᓱᕈᕐᑎᑕᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ.
 • ᐅᓂᒃᑳᕈᑏᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᓕᓐᓂᒃ ᐊᑦᑐᐃᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓂ, ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑎᒥᐅᔪᓂ.
 • ᑐᓂᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᒪᑯᓂᖓ “ᑭᓲᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᓂᒃ-ᐋᕿᑦᓱᐃᓂᖅ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᐃᖃᓗᓐᓂᐊᒐᐃᑦ”.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ “ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᓇᓄᕐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᑦ”; ᐅᓂᒃᑳᑦ ᑎᑎᕋᕐᑐᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ ᓇᓄᕐᓂᒃ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐅᖅᓱᖅᑑᖅᒥ.
 • ᐋᕿᓱᕐᑐᒋᑦ ᕿᒥᒡᕈᐊᒐᕋᓛᑦ ᖃᐅᔨᒪᓕᕐᓴᕐᑐᓂ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᖏᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ.
 • ᐋᕿᓱᕐᑐᒋᑦ ᖁᕕᐊᓇᕐᑐᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑏᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐃᓕᓴᕈᑕᐅᔪᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓂᐱᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᒍᑎᖏᑦ.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᑦ ᐋᕿᓱᕐᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᑐᙵᕕᓖᑦ ᑐᒃᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒥᒃᒪᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅᒥ.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᑐᕐᓂᖏᑎᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᕋᓱᐊᕐᑐᒍ ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐆᒪᔪᐸᐅᔭᕐᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᑕᐅᔪᑦ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ ᕿᒥᒡᕈᐊᒐᕋᓛᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐊᓂᒍᓐᓇᐅᓪᓕᐅᒪᔪᖃᕐᐸᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᐱᒡᕈᖏᑦ ᐆᒪᔪᐸᐅᔭᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᐸᐃᑉᐹᖃᐅᑏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᕐᑏᑦ ᑎᒥᖏᓐᓄᑦ.
 • ᑐᓂᓪᓗᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᒥᓱᕈᕐᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᐅᖃᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᖏᑦ ᓱᕈᓯᕐᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥ ᐆᒪᔪᑦ.
 • ᐊᕙᑎ - ᒪᒡᕈᐃᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓖᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑖᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᕐᑐᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑐᙵᕕᐅᔪᑦ ᐅᕙᓂ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᑲᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖅ (ᐊᕙᑖᓂᒃ ᑲᒪᔨᐅᓂᖅ).
 • ᒪᐅᓕᕐᓂᖅ - ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᓴᓇᔭᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑕᑯᓐᓇᕈᑕᐅᔪᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᓱᓕᔪᕆᔭᓂᒃ ᑕᐃᒫᒃ ᐊᑕᒻᒪᑕ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ, ᑕᑯᓐᓇᓗᐊᕐᑐᒍ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᖅ ᐊᒡᓗᒃᑯᑦ (ᓇᑦᓰᑦ ᐊᓂᕐᓵᕐᕕᖏᑦ).  ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᓴᓇᔭᐅᓂᐊᕐᑐᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎᒋᓗᒋᑦ ᓱᓕᔪᕆᔭᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ.
 • ᐱᕗᑦ ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᓂᖏᑦ 4 - ᒪᒡᕈᐃᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᓖᑦ ᕿᒥᒡᕈᐊᒐᐃᑦ ᖁᒡᕙᓯᓐᓂᕐᓴᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓄᑦ; ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑎᕋᕐᑕᑦ ᑕᑯᓐᓇᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᓂᒃ ᓇᑦᓯᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓄᑦ.
 • ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ ᓴᓇᔭᐅᓂᖏᑦ ᒪᑭᑦᑕᐅᑏᑦ ᐱᑕᖃᕐᑐᑦ 52ᓂᒃ ᑎᒻᒥᐅᙳᐊᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓴᓇᔭᐅᓂᐊᕐᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓗᒋᑦ (ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓇᖅᑐᓐ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ).
 • ᐱᖃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒥᓱᓂ ᓇᓪᓕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᕈᑎᓂᒃ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓂ ᑕᐃᒪᐃᖁᔭᐅᒍᑎᒃ.

Login Form