[ᐅᔾᔨᖅᑐᕆᑦ:ᑖᒃᑯᐊ ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᒫᓐᓇ ᐃᓕᐅᖅᑲᐃᕙᓪᓕᐊᖕᒪᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᕕᓂᕐᓂᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑖᒃᑯᐊ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓂᕆᐅᒃᑐᑦ ᒫᓐᓇᒫᖅ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᑲᑎᖅᓱᐃᓂᐊᕆᐊᒃᓴᖅ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ.]

ᑖᒃᑯᐊ  ᓄᓇᕗᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᒪᕗᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᒥᒃ, ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᑎᐊᖅᑐᒥᓪᓗ  ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓗᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᑐᕋᖓᑎᓪᓗᒋᑦ.  ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᖏᑦ, ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖑᒋᐊᖃᕐᒪᑕ ᑕᑯᒃᓴᐅᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ.  ᑕᒪᓐᓇ ᒪᓕᒍᒪᓪᓗᒍ, ᑖᒃᑯᐊ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᓯᕗᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᕕᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖏᑦ, ᒪᓕᒡᓗᒍ ᒪᓕᒐᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ, ᓲᕐᓗ ᒐᕙᒪᐃᑦ ᐱᓕᕆᕕᖏᑎᑐᑦ. (S 5.2.31 NLCA). ᑕᒪᑐᒪ ᖄᖓᒍᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕆᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓂᒃ ᐃᓱᒪᖅᓲᑎᒋᓗᒍ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᒋᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑕᖅᑲᒃᑯᓄᖓ (S 5.2.32 ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑖᕈᑎᓂ).

Login Form

NUNAVUT WILDLIFE RESOURCE CENTRES COALITION

Catalogue of resource wildlife management materials