ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᖃᑦᑕᓂᐊᕐᐳᑦ ᒪᒡᕈᐊᕐᑎᕐᓗᑎᒃ ᐊᒡᕌᒍᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᑐᑎᒃ ᐊᒥᓱᐊᕐᑎᓂᕐᓴᐅᓗᑎᒃ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᕐᓱᒋᒍᑎᒃ (ᓄᓇᖁᑎᑖᕈᑏᑦ 5.2.14).

ᐃᒪᐃᒐᔪᑦᑐᖅ, ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐊᑐᕐᐸᑦᑐᑦ ᑎᓴᒪᐃᕋᕐᑕᕐᑐᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᖃᑎᒌᑦᑐᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᕐᓂᒃ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂ ᔫᓂᒥ, ᓰᑎᒻᐱᕆᒥ, ᑏᓯᒻᐱᕆᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᑦᓯᒥ; ᐃᓛᒃ ᐊᓚᒃᑲᕐᑐᑦ ᐃᒪᐃᒋᐊᖃᒃᑲᐃᖏᑉᐸᑕ ᑲᑎᒪᓗᑎᒃ ᐊᓯᐊᒍᑦ.  ᑖᒃᑯᐊ ᑕᐃᔭᐅᒐᔪᑦᑐᑦ ᐃᒫᒃ ᓇᓪᓕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᑲᑎᒪᓃᑦ.  ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᑲᑎᒪᓂᕐᓂᒃ ᐃᓂᓕᐅᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᕈᑎᒃ.

ᐃᒪᐃᑦᑑᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᖁᑎᑖᕈᑎᑎᒍᑦ ᑎᒥᙳᕐᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐊᑐᕆᐊᓖᑦ ᖃᓄᓕᒫᖅ ᐊᑐᐊᒐᕐᒥᒃ ᒪᑐᐃᖓᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓚᒃᑲᐅᒪᔪᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᓗᒋᑦ ᐊᒥᓲᓂᕐᓴᐃᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂ ᐊᔪᕐᓇᖏᑉᐸᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᒥᒃ ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᒪᓗᑎᒃ.  ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᑦ - ᐊᓯᖏᑦ ᑲᙳᓇᕐᑐᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᑯᑐᐊᖑᓗᑎᒃ ᑲᙳᓇᕐᑐᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᓃᑦ - ᒪᑐᐃᖓᔪᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ.

ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑕᐃᒪᙵᑦ ᐱᑕᖃᒃᑲᐃᕙᑦᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᒍᑎᓂᒃ ᐊᒡᒋᕐᑐᒥᒃ ᑎᓴᒪᐃᕋᕐᑕᕐᑐᓂᒃ ᑲᑎᒪᓂᕐᓄᑦ ᓯᕗᖓᒍᑦ 60 ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐃᓂᓕᐅᕐᑕᐅᒪᓂᖓᑕ ᓯᕗᓪᓕᕐᐹᒥᒃ ᐅᓪᓗᒥ ᑲᑎᒪᓂᐅᑉ.  ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᑐᓂᔭᐅᕙᑦᑐᑦ ᐱᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᓐᑯᓐᓂ ᐱᓕᕆᒡᕕᐅᔪᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᐅᙱᑦᑐᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐅᕗᖓ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᓚᒃᑲᐅᒪᒡᕕᖓᑦ.  ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᐃᓚᖃᕐᐸᑦᑐᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᑦᓴᓂ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓂᒃ.

ᑭᖑᓪᓕᕐᒥᒃ ᓇᓪᓕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᑲᑎᒪᓂᖅ: 

ᓇᒦᓐᓂᖓ:   

Login Form

NUNAVUT WILDLIFE RESOURCE CENTRES COALITION

Catalogue of resource wildlife management materials