Coming soon

ᐊᓪᓕᓃᑦᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᓚᒃᑲᕐᑕᐅᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᕗᑦ.

 ReportsReports

ᐊᓪᓕᓃᑦᑐᑦ, ᐊᑏ ᑕᑯᓯᐅᒃ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑎᑎᖅᑲᕗᑦ

 Community NewsletterCommunity Newsletter

ᑐᓱᓴᕐᑎᑕᐅᑕ ᐱᓪᓗᒍ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᑦ

ᐊᐱᖅᑯᑎᑦᓴᖃᕐᐱᓰᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᔨᐅᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᑦ?  ᐊᑐᒃᑭ ᐅᑯᐊ ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᑦᓯ.

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.
Not a bot?
Invalid Input

ᑭᓲᕙ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ?

ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᐋᕿᑦᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᑯᓇᖖᒐᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐆᑦᑐᕋᕐᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖓᓱᓂ ᐱᖃᑕᐅᔪᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ, ᐊᕐᕕᐊᑦ, ᐃᑲᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ, ᐅᕙᓂ ᕖᕝᕗᐊᕆ 2012.  ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᑲᑎᒍᑕᐅᔪᖅ ᓱᓕᔪᕆᔭᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓂᒃ ᐊᒥᖅᑳᕐᑐᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒥᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ.  ᐊᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓇᒋᑦ ᐊᐱᖅᓱᕐᓃᑦ ᓄᐊᑦᓯᓗᓂ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ, ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᓴᓇᒪᓂᖏᑦ ᐊᔾᔭᒐᕐᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᕋᓛᓂᒃ (MESAs) ᑎᑎᖃᕐᑐᒋᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᑕᑯᔭᓂ, ᐱᔭᓂ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᕙᑖᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᑕᑯᔭᒃ ᐊᐅᓪᓚᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ.  ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐊᔾᔭᒐᕐᓄᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᕋᓛᓄᑦ ᑲᑎᑕᐅᓕᕐᑐᑎᒃ ᐊᓚᒃᑲᕐᑐᒋᑦ ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᓯᒪᒡᕖᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᓂᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᓇᓕᓐᓂ, ᐊᕕᑦᑐᕐᓯᒪᔪᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓯᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐃᑉᐱᒋᓗᒍ ᐃᒫᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᒻᒥᒃ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᔩᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᐱᔭᒥᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓇᖓᑦ ᐊᐅᓪᓚᑦᓯᒪᑯᑖᑉᐸᑦᑐᓂᒃ.  ᐆᒃᑐᕋᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᖏᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᐸᕐᓇᐅᑎᒃᓴᓕᐊᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓇᐅᑦᑎᖅᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖏᓐᓂ, ᐊᖏᓂᖅᓴᐅᓈᖅᑕᐅᒋᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ. ᓄᑕᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᐃᓚᒋᐊᖅᓯᕙᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᐱᖓᒃᓴᒃᑯᑦ ᐊᕐᕋᒍᑕᒪᖅ, ᐱᖓᓱᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᑦ ᑲᑎᖅᓱᐃᔨᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ.

cbmn pic

ᑭᓲᕙ ᑐᑭᒋᔭᐅᑎᑕᖅ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒧᑦ?

 ᐃᓱᒪᒋᔭᖅ ᐱᑕᖃᓕᕐᓗᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᐱᕈᓚᐅᕐᑐᖅ ᐅᖃᖃᑎᒋᕙᑦᑐᒋᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᑦ, ᐊᕕᑦᑐᕐᓯᒪᔪᓂ ᐆᒪᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖏᑦ, ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᕐᑏᑦ ᑎᒥᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᖃᖃᑕᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕘᓇ ᖃᐅᔨᔭᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᖑᔭᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ.  ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᐃᓕᓴᕐᓯᒍᑦ ᑲᒪᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ.  ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ) ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᓄᐊᑕᓂᒃ ᐅᕘᓇ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᑲᒪᓗᑎᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᓐᓂᒃ, ᐱᓗᐊᕐᑐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑏᑦ, ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᒋᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᕖᑦ, ᑎᑎᕋᕐᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᓇᒦᓐᓂᖏᑦ, ᓅᑦᑕᕐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓂᐃᓐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᒋᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᓖᑦ ᖃᔨᐅᓴᕐᑕᐅᑲᓐᓂᓂᕐᒥᒃ.  ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᑐᖅ ᑲᑎᕐᓱᕐᓗᒋᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᐱᑕᖃᕆᓖᑦ ᑲᒪᒋᓗᒋᑦ ᐃᓱᒫᓗᒍᑏᑦ ᐊᑦᑐᐃᔪᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᖖᒋᒍᑎᖏᓐᓂᒃ.  ᑲᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥᒃ, ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᑭᐅᓗᒋᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐱᒻᒪᐱᐅᔪᑦ ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᑦ, ᐃᓚᖃᕈᓐᓇᕐᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ:

 • ᖃᓄᖅ ᓅᑉᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᐊᖅᑯᑎᖏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒡᕌᒍᒥ ᐅᐸᒐᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᐸᑦ?
 • ᖃᓄᐃᑦᑑᕙᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᕐᐸᑦ ᐊᖑᓇᓱᒍᓰᑦ?
 • ᓇᒦᑉᐸᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᕐᐹᑦ ᓇᔪᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᓇᓱᒡᕖᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᒋᐊᓖᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ?
 • ᓇᒦᑉᐸᑦ ᖃᓂᒪᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᕐᓯᒪᔪᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᑕᑯᔭᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᑯᓚᐃᓐᓂᓕᒻᒥᒃ?
 • ᐱᑕᖃᕐᑑᑦ ᐊᒥᓱᕈᕐᐸᓪᓕᐊᕙᑦ? ᐃᓄᐃᓴᓪᓕᕙᓪᓕᐊᕙᑦ? ᐊᓯᔾᔨᕐᓯᒪᖏᓪᓚᑦ?

ᖃᓄᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᓂᐊᕐᐸᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᑦᓄ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒧᑦ?

 ᐃᓱᒪᔪᒍᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᑕᑯᓂᐊᕆᐊᖏᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᓂᒃ ᐱᖃᑕᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒥ.  ᐊᒃᓱᕈᐊᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐊᑑᑎᓕᒻᒥᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᓯᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ.  ᓄᓇᓖᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᓈᓴᐅᑎᒥᓂᒃ, ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᑐᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓗᓂ ᓄᓇᕷᓐᓂ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ.  ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐊᓚᒃᑲᐃᓂᐊᕐᑐᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᑦᓴᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐱᓕᕇᓐᓇᖏᑦᑐᖅ ᓈᓴᐅᓯᕆᔨ ᐊᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ.  ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐱᒐᓱᐊᕐᒥᔪᖅ ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᑐᓴᐅᒪᒍᑏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ, ᐊᕕᑦᑐᕐᓯᒪᔪᓄᑦ, ᒐᕙᒪᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᒡᕕᓐᓄᑦ, ᐊᓚᒃᑲᐅᒪᓗᒍ ᑲᒪᔨᐅᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᓪᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖅ.

ᖃᓄᖅ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᕙᑦ?

ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑐᓴᕋᓱᐊᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑕᓂᒃ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒐᑦ ᓂᕈᐊᕐᓗᓂ ᓈᒻᒪᓂᕐᐹᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᒥ.  ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᐃᓅᓯᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔾᔭᓴᐅᑎᓄᑦ ᐊᓚᒃᑲᕐᑐᑦ (ᒪᑯᐊ ᐃᓄᖏᑕ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓖᑦ ᖃᓄᐃᓪᓗᐊᕐᓂᖏᑦ), ᐊᑐᕐᓂᖏᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᓂᕿᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᓂᒃ ᐱᓪᓗᒋ ᐆᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᐊᕙᑖᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᑐᑦ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕐᑐᒋᑦ ᑭᖑᓪᓕᑉᐹᑦ ᓄᓇᓖᑦ.  ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᒐᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑐᒋᑦ ᐱᒐᓱᐊᕈᑏᑦ ᐱᔭᑦ ᐃᓚᐅᒍᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᑭᐅᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᓂᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒐᓱᐊᕈᑎᓂᒃ.  ᐱᒐᓱᐊᕈᑏᑦ ᕿᒥᒡᕈᔭᐅᕙᑦᑐᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ, ᐅᑯᐊᖑᔪᑦ ᑭᒡᒐᖏᑦ ᐅᕙᙵᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᐊᕕᑦᑐᕐᓯᒪᔪᓂ ᐆᒪᔪᓕᕆᔩᑦ ᑎᒥᖏᑦ, ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔩᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ.  ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᐱᒋᐊᓕᒃ ᐊᑯᓂᒃ ᑲᒪᒍᒪᔪᓂᒃ ᐱᖃᑕᐅᔪᓂᒃ, ᑕᐃᒪ ᓇᓗᓇᙱᒍᑏᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᕿᐊᓱᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᒥᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᑦ ᐱᑕᖃᕐᑐᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ.

IMG 4054

ᐱᖃᑕᐅᔫᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᓂᐊᕐᐸᑦ ᐱᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ?

ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓱᓕᔪᕆᔭᓖᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔪᒻᒪᕆᐅᒋᐊᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᓴᓇᒪᔭᖅ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒋᑦ ᐱᖃᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᖏᑦ.  ᑕᐃᒪᙵᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᓈᓴᐅᑎᖏᑦ ᐃᓕᔭᐅᒐᐃᒻᒪᑕ ᐅᕗᖓ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒥ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᓂᕐᕙᐅᓯᒪᒡᕕᒃᒧᑦ, ᑖᑦᓱᒪ ᐊᑎᖓ ᐃᓕᔭᐅᕙᑦᑐᖅ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᐊᒧᓯᒍᑎᓄᑦ ᓵᓚᑦᓴᕈᓐᓇᐅᑦ ᓂᐅᕕᕈᑎᓂᒃ (ᐊᑭᓕᓐᓂᒃ ᑎᑭᑦᑐᒍ $1,000), ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒡᕈᐊᑎᕐᑕᕐᑐᑦ ᐊᒡᕌᒍᒥ ᐊᒧᓯᒍᑏᑦ ᐊᖏᓂᕐᓴᓂᒃ ᓄᕐᓗᒐᑦᓴᓂᒃ.  ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᕐᑐᑦ ᐊᙳᑕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᓂᒃ ᓈᓴᐅᑎᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᒥ ᑕᐃᒪᙵᑦ ᐱᕙᓐᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᐃᓕᓴᕆᐅᒍᑎᓂᒃ ᑐᓂᒡᕈᑎᓂᒃ ᐊᒃᓱᕈᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᖃᓄᐃᑦᑐᑦ ᐱᕕᑦᓴᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕙᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᖏᓐᓂᒃ?

 ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᑐᓂᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑕᐅᓂᐊᕐᑐᖅ ᐱᓕᕇᓐᓇᖏᓪᓗᓂ ᓈᓴᐅᓯᕆᔨ ᑲᒪᒋᔭᒧᑦ.  ᓈᓴᐅᓯᕆᔨ ᐃᑉᐱᒋᔭᓕᒃ ᐃᓕᐅᖅᑲᐅᓂᕐᒥᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐊᔾᔭᒐᕐᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᕋᓛᖏᓐᓂᒃ (MESAs) ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᒪᓗᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᕈᒻᒥᒃ.  ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᓴᐅᓯᕆᔩᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐱᓂᐊᕐᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔭᒐᕐᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᕋᓛᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᓪᓗᒋᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᓴᐅᑏᑦ.  ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓱᒪᔪᑦ ᐃᒫᐋᒃ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᐊᒧᔭᐅᕙᑦᑐᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕆᐊᖏᑦ ᐊᑭᖏᓐᓄᑦ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ.

ᑭᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᐊᕐᐸᑦ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ?

 ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᓯᒪᒡᕖᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᑐᓂᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐃᓚᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒥ.  ᐅᓪᓗᒥ ᐱᑕᖃᕐᑐᖅ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᖁᒡᕙᓯᓪᓕᕇᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ:  ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᑦ ᐱᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖁᑎᒥᓂᒃ; ᓈᓴᐅᓯᕆᔩᑦ ᐱᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ ᓄᐊᑕᓂᒃ ᓄᓇᖏᓐᓂ (ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᐅᖏᑦᑐᖅ); ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᕈᒻᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕈᓐᓇᕐᑐᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ.  ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ ᐊᒥᖅᑳᕈᑎᓂᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᓂᒃ ᐅᕙᓂ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ.  ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᐊᔪᖖᒋᒍᑎᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᖃᓄᓕᒫᖅ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ ᓄᐊᑕᒥᓂᒃ, ᑭᓯᐊᓂ ᐱᓯᒪᒍᑎᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᔪᖖᒋᒍᒻᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐸᐃᑉᐹᒨᕐᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐱᔭᕇᕐᓂᖅ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᒐᐅᔪᓂᒃ.  ᑲᖖᒍᓇᕐᓂᖏᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᔪᖅ ᐃᓛᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑦᓰᔾᔮᖏᒻᒪᑕ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔾᔮᖏᒻᒪᑕ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᐅᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᑐᑎᒃ ᐊᖅᑯᑎᒥᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ.

ᖃᓄᖅ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂᒃ ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᕙᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒥ?

 ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᑦ ᐃᒫᒃ ᑐᑭᓯᓇᕐᑐᒥᒃ, ᕿᓚᒻᒥᐅᔪᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑐᐃᖓᔪᒥᒃ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᒍᑏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ, ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᒡᕕᓐᓄᑦ ᐊᑐᓗᐊᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑉ.  ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᑎᑦᑏᓐᓇᖅᐳᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᓪᓗ ᑐᔪᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓱᑎᒃ ᑕᕿᑕᒫᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᓄᑖᓂᒡᓗ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐅᖅᐸᓪᓕᐊᖃᑦᑕᐃᓐᓇᖅᓱᑎᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᓂᐊᖅᑕᐅᕝᕕᖓᒍᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓇᐅᑦᑎᖅᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖏᓐᓂᒃ, ᓴᕿᑦᑎᑦᑎᕙᒃᓱᑎᒃ ᐱᖓᓱᐃᑦ ᑕᖀᑦ ᓇᓂᑕᒪᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ, ᐊᕐᕋᒍᑕᒫᕐᓗ ᐅᓂᒃᑲᓕᐅᖅᐸᒃᓱᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐋᕿᐅᒪᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ FᐄᔅBᐅᒃᑯᑦ-Facebook-ᑯᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᕕᒃᑯᑦ ᒪᒃᐱᒐᖃᖅᓱᑎᒃ, ᑕᐃᒃᑯᐊᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᐅᔪᒪᔪᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᖅᓱᑎᒃ ᐊᔾᔨᖁᑎᒥᓂᒃ ᐅᓂᒃᑲᒐᕆᔭᖏᓐᓂᒡᓗᓐᓃᑦ, ᐊᐱᕆᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᖅᓱᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᓄᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᑐᓂᒃ  ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒡᓗ, ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᒃ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ. ᓱᓕᑦᑕᐅᖅ, ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᓯᔪᑦ ᕇᐱᑲ ᔨᐊᐱᓴᓐ ᐅᕙᓂ ᓅᕙᓯᓚ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᑐᓴᕋᓱᐊᕐᑏᑦ ᑲᒪᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᓐᓄ ᐊᖅᑯᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᒥ.

ᑭᒃᑯᓐᓂᒃ ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᒍᓐᓇᕐᐸᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑲᓐᓂᕐᒥᒃ ᐱᒍᒪᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐱᖅᓱᕐᓗᓂ?

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᐊᑏ ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᑕᐅᑕ ᐅᑯᓇᓂ ᑐᕌᕈᑎᓂ:

ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ

3 ᓇᑎᖓ, 1106 ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ ᐊᑐᕆᐊᖅ

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃ 1379, ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0

ᐅᖄᓚᐅᑦ:  (867) 975-7300

ᓱᑲᑦᑐᒃᑰᕈ:  (888) 421 9832

ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑖ: 

partner logo5

ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ

ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᑦ ᑎᒥᖖᒍᕐᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᑖᕈᑎᑎᒍᑦ ᐊᓚᒃᑲᕐᑐᑦ 1994ᒥ.  ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᓚᒃᑲᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᕕᐅᔪᑦ ᐅᕙᓂ ᒪᐃ 25, 1993.   ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᒪᔨᐅᓗᐊᕐᑐᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᖁᑎᑖᖑᓯᒪᔫᑉ ᓇᓛᓂ.  ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᑕᑯᓐᓇᖑᐊᒐᖓ ᐃᒪᐃᑦᑐᖅ “ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᖅ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᖅᑯᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᕐᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᔨᐅᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᒻᒪᕇᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑦ.”  ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᔨᖏᑕ ᑐᕌᒐᕆᔭᖓ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᖅ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᑦ ᓇᔪᒐᖏᓐᓂᒃ ᐊᑯᓂᐅᔪᒥᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᓪᓗᒋᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥᐅᑦ ᖃᓄᓕᒫᖅ ᒪᓕᑦᓯᐊᕐᑐᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᖖᒋᒍᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦ.

Trailmark Logo2 Web

Trailmark Systems

ᑕᐃᑲᓂ Trailmark Systems ᐃᖏᒡᕋᔪᒍᑦ ᑲᒪᒍᒪᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᑐᑭᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐱᑕᖃᑲᐅᑎᒋᔪᑦ, ᑲᑎᕐᓱᕐᑐᒋᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᖃᐅᔨᒪᓃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓚᒃᑲᕐᑐᒍ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᖅ, ᐊᑯᓂᐅᔪᒥᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᖃᑕᐅᓂᖏᑦ.  ᑲᒪᒍᓯᕗᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓕᒃ ᑐᑭᔨᓪᓕᒃ ᐱᒋᐊᕐᑐᒍ ᓄᓇᒥᒃ ᖁᒻᒧᑦ - ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔪᑦ, ᓄᓇᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᔪᑦ, ᐆᒪᔪᓕᕆᔩᑦ, ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᓄᑦ ᐃᓕᑦᑕᕐᑐᓂᒃ ᓴᓇᔩᑦ ᐃᕿᐊᓱᒐᑎᒃ ᐱᖃᑎᒌᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᑐᑦ ᐱᕈᕐᓴᕐᑐᒋᑦ ᑲᒪᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓂᑯᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ.  ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐋᕿᑦᓱᐃᔨᐅᔪᒍᑦ ᐅᐸᒐᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᕈᑎᓕᒃ ᐊᑐᕐᑕᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔭᒐᕐᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᓂᒃ ᐊᕙᑖᓂᒃ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.

Nova Logo

ᓅᕙᓯᓚ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᑐᓴᕋᓱᐊᕐᑏᑦ

ᓅᕙᓯᓚ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ, ᓄᖒᑦᓯᕙᓪᓕᐊᖏᓪᓗᓂ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᒃ, ᑐᓴᕐᕕᖃᕋᓱᐊᕐᓂᕐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᓂᒃ ᐋᕿᑦᓱᐃᓂᕐᒧᑦ ᐋᕿᑦᓱᐃᕙᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᓪᓗᒋᑦ ᑐᕌᕐᑕᐅᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒍᒪᔪᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒋᑦ.  ᑐᖖᒐᕕᖃᕐᑐᑦ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᖃᓪᓗᓈᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᔪᒥᒃ ᑲᒪᓯᒪᔪᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᖓᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ, ᓅᕙᓯᓚ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᑐᓴᕋᓱᐊᕐᑏᑦ ᐱᑕᖃᒃᑲᐃᔪᑦ ᓈᓂᕐᓂᒃ ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᒃ ᓇᒻᒪᓂᕐᐹᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᒻᒪᕇᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᑯᖏᑦ, ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒪᓃᑦ, ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᐱᒋᐊᕐᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑕᑯᓯᒪᔭᓂ ᐱᒐᑦᓴᓂᒃ ᐊᑐᕐᑎᓂᒃ.

partner logo3

Juniper Systems Inc.

ᐱᑕᖃᓕᕐᑐᑦ 1993ᒥ, Juniper Systems Inc. (ᔫᓂᐳᕐ) ᒫᓐᓇ ᓯᓚᕐᔪᐊᖅᒥ ᓯᕗᓕᕐᑏᑦ ᓱᕋᓴᕋᐃᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᔾᔭᒐᕐᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᕋᓛᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᔪᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᕐᓯᒪᓗᓂ ᓈᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐋᕿᒍᑎᓂᒃ, ᔫᓂᐳᕐ ᑎᑎᕐᑐᒐᕐᐸᑦᑐᑦ, ᓴᓇᕙᑦᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᕙᑦᑐᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᓴᓇᓂᑯᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᑐᑎᒃ ᑐᓂᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᒡᕕᐅᔪᒥ ᐱᖃᑎᒥᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓚᕐᔪᐊᖅᒥ ᐋᕿᓱᕐᑐᒋᑦ ᑲᑎᕐᓱᕐᓯᒪᔪᒃ ᐋᕿᒍᑏᑦ.

ᐆᑦᑐᕋᕐᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖃᑎᒌᑦ

ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒍᒪᒻᒥᔪᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᑯᐊ ᐱᖃᑎᒌᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᓯᐊᕐᑐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᓄᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒥᒃ ᐆᑦᑐᕋᕐᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥ:

 • IMG-ᒎᕐᑐᕐ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦ
 • Golden Associates Limited
 • ᓄᐊᕇᑲ ᑐᓴᕋᓱᐊᕐᑏᑦ
 • Thorpe ᑐᓴᕋᓴᕐᑏᑦ ᐱᔨᑦᓯᕐᑏᑦ
 • EverNorth ᑐᓴᕋᓱᐊᕐᑏᑦ

ᑰᒑᕐᔪᒃ

ᑰᒑᕐᔪᒃ ᑐᑭᓕᒃ “ᒥᑭᔪᖅ ᑰᒃ” ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒻᒥᔪᖅ ᐃᒫᒃ ᐊᕐᕕᓕᕐᔪᐊᖅ, ᑐᑭᓕᒃ “ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᕐᕕᓕᒃ”.  ᓄᓇᓖᑦ ᐃᒫᑎᒋ 770 ᐃᓄᖃᕐᑐᑦ ᒫᓂ ᓂᒋᐊᓂ ᑲᓇᓐᓇᖓᓂ ᐊᖅᕕᓕᒃᔪᐊᖅ ᓴᓂᐊᓂ ᐃᑦᑐᐊᕐᑐᕐᕕᐅᑉ, ᐃᒫᓪᓗᐊᒐᓚᒃ 2-ᐃᑲᒡᕌᓐᓂᒃ ᖃᖓᑕᓇᕐᑐᖅ ᔨᐊᓗᓇᐃᕝᒥᒃ.  ᓄᓇᓖᑦ ᑭᖑᕚᕆᔭᐅᔪᑦ ᑐᓂᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᕐᓯᒪᔪᑦ ᑕᒫᓂ ᑰᒑᕐᔪᒃᒥ ᐅᖓᑖᓄᑦ 1,000 ᐊᒡᕌᒍᓂᒃ.  ᑰᒑᕐᔪᒃ ᐊᖏᒡᕋᕆᔭᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᖅᒥ ᖃᐅᔨᒪᔭᒻᒪᕆᓐᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓴᓇᖖᒍᐊᕐᑎᓄᑦ.

ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᓄᐊᑕᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᖑᔭᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥ ᐊᓚᒃᑲᐃᔪᑦ ᑐᒃᑐᐃᑦ, ᐃᖃᓗᒃᐲᑦ, ᐃᓲᕋᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᑦᓰᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᓗᐊᕐᐸᒋᐊᖏᑦ.  ᐊᒥᑦᓯᐊᕆᑦᑐᑦ, ᒪᑯᐊ ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒪᕈᐃᑦ, ᐱᔭᐅᕙᒻᒥᔪᑦ.  ᐃᒪᕐᒥ ᑎᒻᒥᐊᑦ ᐱᔭᐅᕙᑦᑐᑦ ᐅᖃᐅᑕᑦ ᑰᒑᕐᒥᒃᒥᐅᓄᑦ ᐃᓄᐃᓴᒃᑐᑦ.  ᐊᕙᑏᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᑰᒑᕐᔪᒃᒥ ᐅᓪᓗᒥ ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᒪᔪᑦ ᐅᕙᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᐆᑦᑐᕐᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓄᓇᖓᓂᒃ ᑰᒑᕐᔪᒃ, ᐊᑏ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓯᐅᒃ http://nunavuttourism.com/regions-communities/kugaaruk

IMG 4033 2

ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ

ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ (“ᑕᒪᐅᓇ ᑰᒃ ᓯᓕᑦᓯᕙᓪᓕᕐᑐᖅ”), ᓄᓇᕗᑦᒥ ᑖᓐᓇᑐᐊᖅ ᓄᓇᓕᒃ ᒫᓃᙱᑦᑐᖅ ᓯᔾᔭᒥ.  Hᐋᒻᓚᑦ ᒫᓂᒐᓚᒃ 1,700 ᐃᓄᓕᒃ ᓯᔾᔭᖓᓃᑦᑐᖅ ᐊᖏᔪᐊᓘᑉ ᑕᓯᐅᑉ ᐊᑎᓕᒃ ᑕᐃᒫᑦᓴᐃᓐᓇᖅ, ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᐹᖓᑕ ᐊᒡᓕᓇᕐᑐᖅ ᑰᒃ.

ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅᒥᐅᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᐸᑦᑐᑦ ᑐᒃᑐᓂᒃ ᑕᓪᓕᒪᐃᓂᒃ ᑐᒃᑑᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᑐᒻᒪᕇᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᖃᓗᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒻᒥᐊᕐᓂᒃ ᓇᓂᔭᑦᓴᓂᒃ ᑕᒫᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓂᒋᔭᖓᓂ ᐃᒪᕐᓂ.  ᑖᕙᓂ 1996-2001 ᐊᙳᑕᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥ, ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅᒥ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐅᖃᕐᓯᒪᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒪᕈᖅᓂᒃ, ᐊᒃᖤᓂᒃ, ᐅᒥᒃᒪᓐᓂᒃ, ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᖅᓂᒃ, ᖃᕝᕕᒑᕐᔪᓐᓂᒃ, ᐅᑲᓕᕐᓂᒃ, ᐊᕿᒡᒋᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᓄᐃᓴᑦᑐᓂᒃ ᓇᑦᓯᖅᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᒃᑐᕙᓐᓂᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᑦᓯ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅᒥᒃ, ᐅᐸᑦᓯᐅᒃ http://www.nunavuttouorism.com/regions-communities/baker-lake

 

 ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ

ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ, ᑐᑭᓕᒃ “ᐊᖏᔪᖅ ᑐᒃᑐᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓂ ᐃᔨᕐᓯᒪᒡᕕᒃ.  ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᖃᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᒫᒃ Spence Bsy ᑎᑭᒐᓱᐊᕐᓂᖓᓂ 1992.  ᖁᑦᓯᑦᑐᒦᓐᓂᕐᐹᖅ ᐃᓗᐃᓕᕐᒥ ᓄᓇᓕᒃ ᑲᓇᑕᒥᓯ. ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ ᐃᓄᖃᕐᑐᖅ ᐅᖓᑖᓄᑦ 1,000 ᐃᓄᐃᑦ, ᐃᓘᓐᓇᒐᓚᑎᒃ ᑭᖑᕚᖏᑦ ᑐᓃᑦ ᑕᒫᓃᓐᓂᑯᑦ ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑐᒥ ᐊᑯᓂᐅᓂᖓ 1,000 ᐊᒡᕌᒍᑦ.  ᕼᐋᒻᓚᑦ ᐊᑕᐃᓐᓇᓕᕐᑐᓂ ᐱᑕᖃᓕᕐᓂᑯ 1948ᒥ.

ᑕᓗᕐᔪᐊᖅᒥᐅᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᐸᑦᑐᑦ ᑐᒃᑐᓂᒃ ᒫᙵᑦ ᐊᕼᐃᐊᖅ ᑐᒃᑐᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᒃᐸᑦᑐᑦ ᐱᖓᓲᔪᕐᑐᓂᒃ ᐊᖏᔫᑎᓂᒃ ᑰᓐᓂᒃ ᐊᒡᕌᒍᑕᒪᑦ ᐃᖃᓗᒃᐱᓐᓄᑦ ᑎᓱᕕᐅᕙᑦᑐᑦ.  ᓄᓇᓖᑦ ᐱᑕᖃᕐᒥᔪᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑐᓛᑦᑕᕐᑐᓂᒃ ᑎᒻᒥᐊᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᐃᑦ ᐃᓂᒋᔭᑦ ᐃᓲᕋᕐᓄᑦ, ᑲᕕᓯᓕᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒐᕐᓄᑦ.  ᓄᓇᓖᑦ ᐊᑐᓗᐊᕐᓂᖏᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᓂᕿᓂᒃ ᓇᓗᓇᓚᐅᙱᑦᑐᖅ ᓈᓴᐅᑏᑦ ᓄᐊᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑖᕙᓂ 1996-2001 ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᕐᓂ ᐊᖑᔭᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥ.  ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖃᓗᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᒃᑐᓄᑦ, ᓄᓇᓖᑦ ᐱᕙᑦᑐᑦ ᓇᑦᓯᖅᓂᒃ, ᐅᒥᒃ,ᓐᓂᒃ, ᑎᒻᒥᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᓚᓗᒐᕐᓂᒃ ᓂᕿᑦᓴᕆᓪᓗᒋᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᑦᓯ ᐱᓪᓗᒍ ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ, ᐊᑏ ᑕᑯᒋᐊᕐᓯᐅᒃ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐳᓚᕋᑦᑐᓕᕆᔩᑦ

ᐊᓂᒍᑦᓯᒪᓕᕐᑐᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒥ ᐱᖃᑕᐅᓂᑯᑦ:

ᑲᖏᕐᑐᒑᐱᒃ: 2015-2018

ᐊᕐᕕᐊᑦ:  2012-2015

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ:  2012-2015

ᓴᓂᑯᓗᐊᖅ:  2012-2015

ᑏᓯᒻᐱᕆ 2018 − ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒥ ᑲᒪᔪᑦ ᑲᑐᔾᔨᔪᑦ ᐅᐸᓚᑦᑐᑦ ᑕᓗᕐᔪᐊᖅᒧᑦ − ᑭᖑᓪᓖᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒥ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᒥ.

ᐅᑦᑑᐱᕆ 2018:  ᑭᖑᓪᓕᖅ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒥ ᐊᒡᕌᒍᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᑦ ᑐᓂᔭᐅᒪᓕᕐᑐᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓄᑦ.  ᐱᒍᓐᓇᕐᑕᓯ ᐊᔾᔨᖏᑦ ᐅᕙᙵᑦ ᐅᓂᒃᑳᓄᑦ ᐃᓚᖓ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᓚᒃᑲᐅᒪᒡᕕᑎᓐᓂᒃ.

ᓰᑎᒻᐱᕆ 2018 − ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᐱᔭᕇᓚᐅᕐᑐᖅ ᑲᖏᑦᑐᒑᐱᒃᒥ ᑭᖑᕐᖓᒍᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐊᒡᕌᒍᑦ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᓐᓂᒃ, ᐊᔾᔨᒌᓂᒃ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ ᐃᓕᐅᖃᐅᕙᓐᓂᖏᑕ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ.

ᐊᐅᒡᒍᔅᑎ 2018 − ᐃᓚᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᒥ ᑲᑐᔾᔨᔪᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᐃᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ 67 ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅᒥ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓂᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥᒃ ᓂᐅᒡᕈᓂᕐᒥ ᓄᓇᖓᓐᓄᑦ.

181009_CBMN_Second_Quarter_Press_Release_Final_-_INUK.pdf

181009_CBMN_Second_Quarter_Press_Release_final_-_ENG.pdf

180719_CBMN_First_Quarter_Press_Release_-_INUK.pdf

180719_CBMN_First_Quarter_Press_Release_-_ENG.pdf

ᔫᓂ 2018: ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᓂᖏᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᑰᒑᕐᔪᒃᒥ ᔫᓂ 22 ᐊᒻᒪᓗ 23 ᕿᒥᒡᕈᓪᓗᒋᑦ ᓈᓴᐅᑏᑦ ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ.  ᐅᐸᑦᓯᒪᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᒫᒃ ᓈᓴᐅᑏᑦ ᐱᑕᖃᒃᑲᐃᒻᒪᑦ ᐱᐅᔪᒥᒃ ᐊᔾᔨᒥᒃ ᐊᖑᓇᓱᒍᓯᐅᔪᓄᑦ ᑰᒑᕐᔪᒃᒥᐅᓄᑦ.

ᐄᑉᕆᓕ 2018: ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐱᒋᐊᓚᐅᕐᑐᖅ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅᒥ. ᐃᓚᐅᒍᒪᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓈᓴᐅᓯᕆᔨ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑕᖑᓪᓗᓂ.

ᕖᕝᕗᐊᕆ 2018: ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᓂᕐᒥ ᐅᕙᓂ ᕖᕝᕗᐊᕆ 26, ᑭᒡᒐᖏᑦ ᐅᕙᙵᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔩᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓᑦ ᑲᑎᒪᓚᐅᕐᕿᑐᑦ ᕿᒥᒡᕈᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒍᑏᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᖃᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒥ.  ᐊᑐᕐᑐᒋᑦ ᒪᓕᒐᑦ ᐋᕿᓱᕐᑕᐅᒪᔪᑦ ᐅᑯᓇᙵᑦ ᑲᒪᒋᔭᒥᒃ ᐱᒋᐊᕐᑎᑦᓯᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ 2011ᒥ, ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐱᖃᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᒥ ᐊᑯᕐᖓᓂ 2018 ᐊᒻᒪᓗ 2021 (ᐱᖓᓱᑦ ᐊᒡᕌᒍᑦ).  ᐊᒥᓲᓚᐅᕐᑐᑦ ᓴᙱᔪᒥᒃ ᐱᒐᓱᐊᕈᑏᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅᒥ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᕐᑏᑦ ᑎᒥᖏᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᑐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᓕᒻᒥᒃ ᖃᐅᔨᔾᒪᒐᓱᐊᕐᓗᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᑐᓂᒃ ᑕᐃᒫᒃ ᓴᓇᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᑲᔪᓰᓐᓇᑎᓪᓗᒍ ᐊᖏᓪᓕᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᑖᕙᓂ.

ᑏᓯᒻᐱᕆ 2017: ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᓂᕐᓂ ᐊᑐᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᑲᖏᕐᑐᒑᐱᒃᒥ ᑏᓯᒻᐱᕆ 4-6, 2017 ᐅᖃᓕᒪᐅᓯᕆᓪᓗᒍ ᑲᒪᒋᔭᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᒡᕈᓪᓗᒋᑦ ᓈᓴᐅᑏᑦ ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ. ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᒫᒃ ᓈᓴᐅᑎᓄᑦ ᓇᐃᓈᕈᑏᑦ ᑐᓂᔭᑦ ᓱᓕᒋᐊᖏᑕ ᑕᑯᓐᓇᙳᐊᕐᓗᒍ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᖑᓇᓱᒍᓯᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ.

ᑏᓯᒻᐱᕆ 2017: ᓵᓪᒪᓐ ᐱᔭᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓂ ᐱᖃᑕᐅᔪᒧᑦ ᑲᖏᕐᑐᒑᐱᒃᒥ ᐊᓚᒃᑲᐃᓚᐅᕐᑐᖅ ᖃᐅᔨᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔩᑦ ᑲᓇᑕᒥ.  ᐊᙳᑕᐅᔪᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒻᒪᖔᑕ ᐊᐅᐸᔮᑦᑐᑦ ᓵᓪᒪᓐ ᐱᑕᖃᕐᑐᖅ ᐆᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᕿᑭᖅᑖᓗᒃᒥ.  ᐊᖑᓇᓱᒃᑎ ᐱᓕᕆᓂᐊᕐᑐᖅ ᐱᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔩᑦ ᐃᓛᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᓚᐅᕐᒪᑕ ᓵᓪᒪᓐ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᕆᐊᖏᑦ ᑕᒫᓂ.

ᐊᒃᑑᐱᕆ 2017: ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᖕᓃᑦᑐᓄᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᔨᑦ ᐊᕐᕋᒍᑕᒫᖅ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖏᑦ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᐳᑦ! ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖏᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᕗᑦ  ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᑐᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᔨᖏᓐᓂ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ, ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕐᓂᖏᓂᓪᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᓄᑦ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᖃᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᕚᓪᓕᕈᑕᐅᕙᒃᓱᑎᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ. ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᑐᔪᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᑕᒪᑯᓄᖓ. ᑎᑭᓴᐃᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᐃᑲᖓᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᑯᓂᐊᖅᑕᐅᕝᕕᒃᑎᓐᓂ.

ᓰᑎᒻᐱᕆ 2017: ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᓚᒃᑲᕐᑕᑦ - ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᑎᓴᒪᐃᕋᕐᑕᕐᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᕐᓂᖏᑦ

170914 CBMN Second Quarter Press Release - ENG.pdf

170914 CBMN Second Quarter Press Release - INUK.pdf

ᔪᓚᐃ 2017: ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᓚᒃᑲᕐᑕᑦ - ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᑎᓴᒪᐃᕋᕐᑕᕐᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᕐᓂᖏᑦ

170718_CBMN_First_Quarter_Press_Release_-_ENG.pdf

170718_CBMN_First_Quarter_Press_Release_-_INUK.pdf

  ᐄᑉᐱᓕ 2017: ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᐃᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᓐᓈᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᑰᒑᕐᔪᒃᒥ. 9 ᓄᑖᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᑎᓕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ, ᐃᒪᐃᓕᕐᑐᑎᒃ ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ ᖃᑦᓯᐅᓂᖏᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ 27. ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᐃᓂᖅ ᐃᓚᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᐅᓪᓚᓂᕐᒥᒃ, ᑕᑯᓴᐃᓪᓗᓂ ᓄᓗᐊᓂᒃ. ᖁᕕᐊᓇᑦᓯᐊᓚᐅᕐᑐᖅ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᒥᒃ ᑲᑐᔾᔨᔪᓄᑦ!

IMG 4066IMG_4078.JPG

ᔮᓐᓂᐊᕆ 2017:  ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᑦ ᑲᑎᒪᒍᑕᑦ ᑲᖏᕐᑐᒑᐱᒃᒥ ᐊᑯᕐᖓᓂ ᔮᓐᓄᐊᕆ 20 ᐊᒻᒪᓗ 22.  ᓯᕗᓪᓖᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑎᑎᖅᑲᑦ ᐊᓚᒃᑲᕐᑕᑦ

ᑏᓯᒻᐱᕆ 2016:  ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᑦ ᑲᑎᒪᒍᑕᑦ ᑰᒑᕐᔪᒃᒥ ᐊᑯᕐᖓᓂ ᑏᓯᒻᐱᕆ 12 ᐊᒻᒪᓗ 14.  ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ Facebook ᐋᕿᓱᕐᓴᐅᓪᓗᓂ.

ᓅᕕᒻᐱᕆ 16:  ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑳᓐᑐᕌᖃᒃᑲᐃᔪᑦ ᕇᐱᑲ ᔨᐊᐱᓴᓐ ᐅᕙᓂ ᓅᕙᓯᓚ ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᕋᓱᐊᕐᑏᑦ ᑲᒪᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐅᖃᕐᑕᕐᕕᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ.

2016: ᒪᒡᕉᒃ ᖃᒧᑕᐅᔮᒃ ᑐᓂᔮᒃ ᐱᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᕿᑎᖓᓂ ᐊᒡᕌᒎᑉ ᐊᖏᔪᓂᒃ ᓵᓚᑦᓴᕈᑎᓂᒃ ᐊᒧᓯᓂᕐᒧᑦ.

ᐅᑦᑑᐱᕆ 2015:  ᓯᕗᓪᓖᑦ ᓈᓴᐅᑏᑦ ᐃᓚᒋᓕᐅᔾᔭᑦ ᐅᕗᖓ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᔨᐅᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᕈᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓄᑦ ᑰᒑᕐᔪᒃᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᖏᕐᑐᒑᐱᒃᒥ.

2015:  ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᓐᓈᕐᓃᑦ ᑲᒪᒋᔭᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓂᒃ

ᔮᓐᓄᐊᕆ 2015:  ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐊᖏᕐᑐᑦ ᐱᒐᓱᐊᕐᑐᓂᒃ ᒪᒡᕉᓐᓂᒃ ᓈᓴᐅᓯᕆᔩᑦ ᐃᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᑐᓂᑦ ᑲᖏᕐᑐᒑᐱᒃᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑰᒑᕐᔪᒃᒥ.  ᓈᓴᐅᓯᕆᔩᑦ ᐃᓚᒋᓕᐅᑎᓂᐊᕐᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᒥᒃ ᑲᑐᔾᔨᔪᓄᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᕐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᒥ. 

2014_CBMN_Data_Clerk_Ad.pdf

ᔪᓚᐃ, 2014:  ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᐊᓚᒃᑲᐃᔪᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᒐᓱᐊᕈᒪᔪᓄᒃ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐱᖃᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐅᕙᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᑦ ᐅᕙᖖᒐᑦ ᐄᑉᕆᓕ 1., 2015 ᐅᕗᖓ ᒫᑦᓯ 31, 2018.  ᑐᓂᓯᓯᒪᒡᕕᐅᒋᐊᓕᒃ ᐃᓚᐅᒍᒪᔪᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᓂᒃ ᐅᓇ ᓰᑎᒻᐱᕆ 15, 2014

140714_-_Newpaper_Ad_CBMN_new_communities_2015_-_ENG.pdf

140714_-_Newpaper_Ad_CBMN_new_communities_2015_-_inuk.pdf

140717_-_CBMN_-_HTO_Expression_of_Interest_Form_-_ENG.pdf

140717_-_CBMN_-_HTO_Expression_of_Interest_Form_INUK.pdf

ᑏᓯᒻᐱᕆ, 2012:  ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ ᓄᐊᑦᓯᓂᖅ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐆᑦᑐᕋᕐᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥ ᐅᖓᒡᕙᕆᐊᕐᑕᖅ ᑎᑭᒐᓱᐊᕐᓂᖓᓂ ᒫᑦᓯ 31, 2012.

ᔫᓂ 2012:  ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᓐᓈᕐᓃᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᓴᐅᓯᕆᔨᓄᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᐊᕐᑐᖅ ᐅᐱᕐᖓᑦᓵᖅ:

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅᒥ (ᔫᓂ 7 ᐊᒻᒪᓗ 8), ᐊᕐᕕᐊᒥ (ᔫᓂ 26 ᐊᒻᒪᓗ 27) ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥ (ᔪᓚᐃ 2 ᐊᒻᒪᓗ 3)

ᒪᐃ, 2012:  ᓰᐲᓰᒃᑯᑦ ᓈᓴᐅᑎᖓᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᒋᐊᕐᑕᒥᒃ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅᒥ

ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔪᖅ ᐊᑐᕐᑐᖅ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᓂᒃ, ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᖅᑲᑎᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᒻᒪᕆᐅᒋᐊᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᑦᓯᐊᕙᐃᑦ, ᑎᑎᕋᕐᐸᑦᑐᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᑕᑯᔭᒥᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᒥᓂᒃ.  ᐱᐅᓯᕆᒐᓱᐊᕐᑕᖓ ᓄᓇᓖᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑕᐅᔫᑉ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᓪᓗᓂ ᑲᑎᕐᓱᕐᑐᒋᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᓖᑦ ᑲᒪᖏᓗᒋᑦ ᐃᓱᒫᓗᒍᑏᑦ ᐊᑦᑐᐃᔪᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᒃ, ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᖖᒋᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒐᓱᐊᕐᑐᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᐋᕿᓱᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᑐᓴᕐᑕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᒋᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐆᑦᑐᕋᐅᑎᖏᓐᓂᒃ.

ᐱᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐱᓕᒻᒪᓴᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᐋᕿᑦᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᔾᔭᒐᕐᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᕋᓛᓂᒃ (MESAs) ᑎᑎᕋᕐᑐᒋᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᑕᑯᔭᓂ, ᐱᔭᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᐊᕙᑖᓂ ᖃᐅᔨᔭᓂ ᐊᐅᓪᓚᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ.  ᐊᖑᓇᓱᒃᑏᑦ ᐅᑎᕋᐃᒻᒪᑕ ᓄᓇᒥᒃ, ᓈᓴᐅᓯᕆᔩᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓄᑦᑎᕐᓯᕙᑦᑐᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᓯᒪᒡᕕᒃᒧᑦ.

ᑐᕌᒐᐅᔪᑦ

 • ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᑐᒋᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑎᖏᑦ ᐋᕿᑦᓱᐃᓪᓗᑎᒃ, ᓄᑖᖖᒍᕆᐊᕐᑐᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᐲᕐᑐᒋᑦ ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ ᐊᔪᖖᒋᑕᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᑕᐅᓂᕐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᑐᒋᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑏᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐊᖏᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑦ ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐆᒪᔪᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᒐᕙᒪᓐᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᐆᒪᔪᕐᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᒦᑦᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖅ;
 • ᐱᒐᓱᐊᕐᑐᓂ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᕙᑖᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᒡᕖᑦ ᓇᓕᖏᑦ, ᓇᓕᖏᑦ ᐆᒪᔪᕐᓄᑦ ᕿᑐᕐᖏᐅᕐᕕᐅᓗᐊᕐᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓗᐊᕐᑐᑦ ᐊᖑᓇᓱᒃᕕᐅᔪᑦ, ᑎᑎᕋᕐᑐᒋᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᖃᑦᓯᐃᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓅᑦᑕᕐᑐᑎᒃ ᐱᐅᓯᖏᑦ, ᐋᕿᓱᕐᑐᒋᑦ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᖁᔭᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕌᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕈᐊᓄᑦ;
 • ᐱᓯᒪᓗᒋᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ, ᐊᖑᒻᒪᑎᔪᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐋᕿᑦᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᒍᑕᐅᔪᑦ ᐊᓚᒃᑲᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓂᒃ, ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖖᒐᕕᐅᔪᓂᒃ ᐆᒪᔪᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ; ᐊᒻᒪᓗ
 • ᐊᖏᔫᑎᒐᓱᐊᕐᑐᒋᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᑎᑭᐅᑎᒐᓱᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᑐᕌᒐᐅᔪᓂᒃ.

ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑏᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ

 • ᑎᑎᕋᕐᑐᒋᑦ ᓇᒦᓐᓂᖏᑦ ᐆᒪᔪᕐᕖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐆᒪᔪᑦ ᑕᑯᔭᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒍᓐᓇᕐᒪᑦ ᐊᖑᓱᒃᕕᐅᓗᐊᕐᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᓇᔪᒐᕐᓂᒃ;
 • ᐱᑕᖃᒃᑲᐃᔪᖅ ᓄᐊᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᕙᑖᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᓅᑦᑕᕐᓂᖏᑦ, ᖃᑦᓯᐅᓂᖏᑦ, ᓈᔪᒐᕐᒥᓂᒃ ᐊᑐᕐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᐊᕙᑖᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑦ;
 • ᐱᐅᓯᒋᐊᕈᑕᐅᓂᐊᕐᑐᖅ ᑐᑭᓯᒪᓂᑦᑎᓐᓂᒃ ᐱᓗᐊᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒫᓗᒍᑕᐅᓗᐊᕐᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ, ᐱᑕᖃᒃᑲᐃᓗᓂ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᖏᓂᕐᓴᒥᒃ ᑲᒪᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᕕᐅᕙᑦᑐᓂᒃ;
 • ᐱᑕᖃᒃᑲᐃᓂᐊᕐᑐᖅ ᐃᓱᒪᒍᑎᓂᒃ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᐊᖏᑦᑐᑦ ᐅᓪᓗᒥ (ᓲᕐᓗ ᓇᑦᓰᑦ);
 • ᐊᓚᒃᑲᕈᑕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᒋᑦ ᓇᓕᖏᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᓖᑦ ᐊᖏᓂᕐᓴᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᓕᐅᑎᓗᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᖏᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓕᕐᓱᐃᓗᓂ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ;
 • ᐱᑕᖃᒃᑲᐃᓂᐊᕐᑐᖅ ᓈᓴᐅᑎᓂᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᕐᑐᓂᒃ ᑲᒪᒋᓗᒋᑦ ᐱᔾᔪᑏᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᖖᒋᒍᑏᑦ, ᓄᓇᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᖅ; ᐊᒻᒪᓗ

ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᑐᖅ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᖔᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᒍᒪᔪᓂᒃ (ᓲᕐᓗ ᐱᑕᖃᒃᑲᐃᓗᓂ ᓇᓗᓇᖖᒋᒍᑎᓂᒃ ᐱᑕᖃᕆᐊᖏᑦ ᐊᓯᐅᔨᔭᑦ ᐊᖑᓱᓐᓂᕐᒥᒃ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᓚᒃᑲᕈᑕᐅᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᓄᑦ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᑦ ᐊᖅᑯᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐅᔭᕋᑦᓯᐅᕐᑏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ).

Mesa in situ crop

Login Form

NUNAVUT WILDLIFE RESOURCE CENTRES COALITION

Catalogue of resource wildlife management materials